Zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na 2017 rok

Płatności do roślin wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności:

 • Płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
 • Płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych

Płatność związana do powierzchni upraw roślin (P STR)

 • Płatność przysługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego w tym peluszki oraz bobiku, jeżeli dokonano zbioru ziarna.
 • Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni. Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha.
 • Wsparcie nie będzie przyznawane do mieszanek strączkowych roślin wysokobiałkowych z innymi roślinami (np. zbożami).
 • Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych (P PAS)

 • Płatność obejmie takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka.
 • Wsparcie nie będzie przyznawane do mieszanek z innymi roślinami (np. zboża) z wyjątkiem wyki uprawianej z rośliną podporową.
 • Wprowadzono zakaz przeznaczania upraw paszowych roślin wysokobiałkowych na zielony nawóz (przyorywanie).
 • Płatności będą przysługiwały maksymalnie do 75 ha upraw (brak wsparcia do kolejnych hektarów w gospodarstwie). Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha.
 • Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Płatności do owoców miękkich, płatność do pomidorów

 • Wycofano uprawy malin z dalszego wsparcia, a wiec płatności będą obejmowały tylko uprawy truskawek.
 • Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha.
 • Nie jest wymagane zawarcie umowy.
 • Powodem zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia w świetle przepisów UE.
 • Zmniejszono kopertę finansową dla płatności dla pomidorów o około 1/3, z uwagi na wzrost produkcji w 2014 r. i 2015 r.

Płatności do buraków cukrowych

 • będą przysługiwały do wszystkich upraw buraka cukrowego objętego umową , a nie jak dotychczas tylko do buraków kwotowych.
 • Zmiana ma związek ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 r. w całej Unii Europejskiej.

Płatności związane do zwierząt

Płatności do bydła

Płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt.).

Płatności do krów

Płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt.).

Płatność do bydła lub płatność do krów – przysługuje do zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności, tj. spełnienie kryterium wieku, płci (w przypadku płatności dla krów), okresu przetrzymywania.

Płatności do owiec

Ustalono nowy termin przetrzymywania owiec (samice) – od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosku, jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy.

Płatność do owiec oraz płatność do kóz – do wniosku nie dołącza się Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Jeżeli zwierzę jest przedmiotem współposiadania, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współposiadacza na ubieganie się o przyznanie płatności (obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków).

Jeżeli zwierzęta, do których ma być przyznana płatność, znajdują się w siedzibie stada małżonka, do wniosku dołącza się informację zawierającą numer identyfikacyjny małżonka.

Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu okaże się, że potencjalnie kwalifikujące się samice kóz lub samice owiec są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta takie nie kwalifikują się do przyznania płatności, co skutkuje zmniejszeniem kwoty płatności a nawet jej odmową.

Płatność dla młodych rolników

Rolnik, który pozostaje w związku małżeńskim i razem z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne, podaje we wniosku numer PESEL małżonka w celu zweryfikowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez małżonka.

W przypadku, gdy małżonek rolnika nie ma nadanego numeru PESEL, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim, w którym to oświadczeniu należy podać: datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez małżonka działalności rolniczej oraz rodzaj i nr dokumentu tożsamości.

Dodatkowe zmiany

Płatność ONW – przysługuje do powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2017 r., wynoszącej nie więcej niż 75 ha, a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie wynoszącej nie więcej niż 300 ha.

Płatność ONW, płatność rolnośrodowiskowa, rolno-środowiskowo-klimatyczna
i ekologiczna
– przysługuje do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na dzień 31 maja 2017 r. beneficjent posiada do tych gruntów tytuł prawny.

Uwaga! Do gruntów, na których położone są lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe mogą być przyznane płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności rolniczej, a jej prowadzenie nie jest utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

Zmiany w zakresie płatności za zazielenienie

Od roku 2017 w przypadku, gdy nie będą realizowane praktyki zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), sankcje za zazielenienie mogą wykraczać poza kwotę płatności za zazielenienie (w 2017 r. o maksymalnie 20%, a od 2018 r. o maksymalnie 25%).

Dodano możliwość ubiegania się o pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).

System dla małych gospodarstw

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji oraz w przypadku, gdy wystąpiło zdarzenie, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, spadkobierca lub następca prawny może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw po upływie terminu (30 września) wraz z wnioskiem o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika lub następstwa prawnego(W-3/01).

Źródło: ARiMR

Ewa Karpińska DODR

www.dodr.pl