Zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego

Zmienione przepisy rozporządzenia nr 73/2009 umożliwiły nowym państwom członkowskim, stosującym system jednolitej płatności obszarowej, stosowanie w odniesieniu do roku 2013 przejściowego wsparcia krajowego. Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

W związku z powyższym wsparcie przejściowe będzie realizowane w następujących sektorach:

– sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate),

– sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

– sektor chmielu,

– sektor skrobi ziemniaczanej,

– sektor tytoniu.

Realizacja przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. zapewni zatem ciągłość stosowania wsparcia krajowego w sektorach objętych dotychczas płatnościami uzupełniającymi.

W przypadku zastosowania przejściowego wsparcia krajowego na maksymalnym, dopuszczonym przepisami unijnymi, poziomie, łączny poziom płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności finansowane z budżetu unijnego oraz płatności finansowane z budżetu krajowego) za 2013 r. byłby zbliżony do poziomu płatności za 2012 r.

Poza przejściowym wsparciem krajowym, w 2013 r. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będą realizowane następujące rodzaje płatności:

– jednolita płatność obszarowa,

– wsparcie specjalne:

  • płatność do krów,
  • płatność do owiec,
  • specjalna płatność obszarowa,
  • płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,

– płatności oddzielne:

  • płatność do pomidorów,
  • płatność do owoców miękkich,
  • płatność cukrowa.

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej płatności będzie można składać (również przez Internet) od 15 marca do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych, na jednym formularzu będzie można ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe.

źródło: www.minrol.gov.pl