Zdaniem Komisji dostęp do szerokopasmowego Internetu najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do tych 30 % ludności wiejskiej w UE, które dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich” przed rokiem 2010 – ogłosiła dziś Komisja Europejska. Poprawa rozpowszechnienia łączy internetowych jest potężnym narzędziem pobudzającym szybką odnowę gospodarczą. W dniu dzisiejszym Komisja zapowiada, jak za pomocą programów pomocowych zamierza doprowadzić do szybkiego rozrostu sieci internetowej na obszarach wiejskich, apelując do państw członkowskich UE o podjęcie takich samych starań. Szeroki dostęp do Internetu może zmniejszyć izolację gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, przy czym dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czyniąc je bardziej konkurencyjnymi dzięki otwarciu dostępu do rynków międzynarodowych i umożliwieniu przyspieszenia i usprawnienia prowadzonej przez nie działalności. Tymczasem Parlament Europejski i Rada obradują nad wnioskiem Komisji,
przewidującym udostępnienie kolejnego miliarda euro za pośrednictwem działań ujętych w europejskim planie naprawy gospodarczej, co miałoby posłużyć szerszemu rozpowszechnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach Europy.

„Mamy już XXI wiek. Niejeden powiedziałby, że bez technologii informacyjno-telekomunikacyjnych po prostu nie dalibyśmy sobie rady – co bez wątpienia jest już faktem w środowisku pracy, a może nawet w domu. W imię czego obszary wiejskie miałyby się godzić z nierównym dostępem do tego narzędzia?” – zastanawia się Mariann Fischer Boel, europejska komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Jeśli poważnie myślimy o wzbogaceniu i uaktywnieniu obszarów wiejskich, musimy zadbać o to, by wszyscy korzystali w pełni z owoców najnowszych technologii”.

„Nie spoczniemy, dopóki technologie internetowe nie trafią do wszystkich obywateli Europy. Technologie internetowe stoją za połową wzrostu wydajności produkcji w UE, a żadne z państw Unii nie może dopuścić do tego, by jego obszary wiejskie zaniedbywały swój potencjał, tym bardziej w obliczu obecnego kryzysu” – dodaje Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Szerokopasmowy Internet jest nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) działających na obszarach wiejskich, których sukces jest często uzależniony od szerokopasmowej łączności z całą gospodarką. Apeluję do Rady o wspomożenie naszych wysiłków, by nie zawieść oczekiwań tych przedsiębiorstw, dając jednocześnie czytelny znak naszego poparcia dla idei szerokopasmowego Internetu dla każdego Europejczyka”.

O ile dostępem do szerokopasmowego Internetu może się pochwalić średnio 93% Europejczyków, ogólny wskaźnik dostępności na obszarach wiejskich nie przekracza 70%, a w niektórych państwach (takich jak Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia) szerokopasmowe sieci internetowe obejmują nie więcej niż 50% ludności obszarów wiejskich.

W przyjętym dziś komunikacie Komisja wymienia korzyści, jakie przyniesie poprawa dostępu do takich nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jak Internet na obszarach wiejskich z punktu widzenia przedsiębiorstw i zwykłych mieszkańców obszarów wiejskich – na przykład gospodarstw wiejskich i wytwórców żywności.

Przykładowo w Szwecji już 80% gospodarstw rolnych ma dostęp do Internetu, a co trzecie korzysta z niego codziennie (jedna trzecia gospodarstw korzysta z Internetu składając wnioski o dofinansowanie ze środków UE). W innych regionach – takich jak włoska Toskania czy Węgry – z Internetu korzysta natomiast zaledwie co czwarty rolnik, co z pewnością nie ułatwia im planowania produkcji, oferowania swoich produktów na rynku, dostępu do informacji o cenach na rynkach międzynarodowych, sprawdzania prognoz pogody czy zawierania umów o współpracy z innymi podmiotami na rynku. Nie tylko rolnicy zostają w tyle: w skali całej Europy jedynie 22,5% mieszkańców obszarów wiejskich (wobec 32,9% mieszkańców miast) korzysta z usług e-administracji umożliwiających np składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Dlatego też Komisja apeluje do państw członkowskich i regionów (w tym władz lokalnych) o rozważenie przystosowania swoich planów rozwoju obszarów wiejskich, z odpowiednim uwypukleniem znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych i łączności internetowej, w szczególności przed dokonaniem przeglądu śródokresowego, jaki czeka te programy w 2010 r.

Źródło: europa.eu