Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych

 

Dokument jest realizacją zapowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tworzeniu warunków do wykorzystania rolniczego potencjału energetycznego.
 
Opracowanie założeń „Programu” uzasadnia wiele przesłanek, a głównym celem Programu rozwoju biogazowni rolniczych jest:

1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i miejsc wytwarzania nośników energii;

2. realizacja działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;

3. zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi i małych miasteczek oddalonych od gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;

4. wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego, jakim dysponuje rolnictwo krajowe;

5. wytwarzanie istotnych ilości energii z surowców nie konkurujących z rynkiem żywności, określanych jako: produkty uboczne rolnictwa, płynne i stałe odchody zwierzęce oraz produkty uboczne i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego nie wymagające termicznego przetworzenia lub utylizacji;

6. wzrost przychodów rolniczych na skutek wykorzystania produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru i w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem;

7. zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki i rolnictwa na środowisko poprzez ułatwienie realizacji nałożonego na te podmioty obowiązku ochrony środowiska związanego z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych;

8. pozyskanie znacznych ilości wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska nawozów organicznych możliwych do zastosowania lokalnie w formie pozostałości pofermentacyjnych substratu pochodzenia rolniczego oraz w formie granulatu, co stwarza możliwość transportu do odbiorców zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca wytworzenia;

9. energetyczne wykorzystanie pozostałości i odpadów organicznych, które podlegając niekontrolowanym procesom gnilnym emitują do środowiska gazy określane jako cieplarniane.

Wdrożenie programu pozwoli na zrealizowanie następujących zamierzeń:

1. osiągnięcie do roku 2013 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 1 mld m3 rocznie;

2. osiągnięcie do roku 2020 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 2 mld m3 rocznie;

3. stworzenie warunków do budowy instalacji biogazowych oraz rynku urządzeń, maszyn i usług towarzyszących.

Dokument ma charakter roboczy, jest otwarty i został przekazany do szerokich konsultacji i uzgodnień społecznych. Uwagi prosimy przesyłać do Departamentu Rynków Rolnych.

Źródło: MRiRW