Wyższe dopłaty do wierzby, topoli, miskanta i ślazowca?

W uzasadnieniu do projektów rozporządzeń  można przeczytać,  iż w polskich warunkach uprawy roślin na biomasę stanowi główny czynnik produkcji energii odnawialnej. Ponadto uprawa roślin energetycznych przyczynia się do wykorzystania zasobów ludzkich na obszarach wiejskich oraz produkcji energii przyjaznej środowisku.
W projekcie rozporządzenia minister proponuje zatem ustalenie wysokości pomocy do poszczególnych rodzajów roślin energetycznych wymienionych w projekcie na poziomie 50% zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem plantacji tych roślin. I tak zryczałtowany koszt założenia plantacji trwałych w przeliczeniu na 1 ha tych plantacji, wynosić ma dla:

 
1) wierzby (Salix sp.) – 9.360 zł;
 
2) topoli (Populus sp.) – 9.740 zł;
 
3) miskanta (Miscanthus sp.) – 22.150 zł;
 
4) ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) – 10.960 zł.
 
Ministerstwo przypomina, że Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, zatwierdzona przez Sejm RP 23 sierpnia 2001 roku zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w roku 2020. W polskich warunkach uprawy roślin na biomasę stanowią główny czynnik produkcji energii odnawialnej. Największą pozycję bilansu energii odnawialnej w 2007 r. stanowiła energia biomasy, której udział w pozyskaniu wszystkich nośników energii odnawialnej wyniósł 91,3%. Kolejnymi, pod względem udziału w odnawialnych źródłach energii (OZE), były: woda 4,1%, biopaliwa ciekłe 2,2%, biogazy 1,3%, wiatr 0,9% i energia geotermalna 0,2%.
 
 
Źródło: MRiRW