Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Od momentu członkostwa w Unii Europejskiej, Polska w pełni współdecyduje o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej, czego potwierdzeniem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008). Już dziś wiadomo, że nieuniknione będą dalsze zmiany, które istotnie wpłyną na kształt polityki rolnej UE w dłuższej perspektywie, w szczególności po 2013 roku. Uwidocznił to także zakończony w listopadzie 2008 r. przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check), wskazując na potrzebę dalszych dostosowań tej polityki do nowych długoterminowych wyzwań.

Debata polityczna na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku została zapoczątkowana przez Prezydencję Francuską jeszcze w trakcie trwania Health-Check, tj. podczas nieformalnego spotkania Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 21-23 września w Annecy (Francja). Na najbliższy okres przypadnie kolejny, bardziej fundamentalny etap tej dyskusji, w której Polska będzie aktywnie zabierać głos, jednocześnie wypracowując kompleksową wizję Wspólnej Polityki Rolnej. W tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dokument konsultacyjny p.t. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – założenia i wstępne propozycje, który wskazuje najistotniejsze dylematy i uwarunkowania tej dyskusji, jakie powinny zostać uwzględnione w publicznej debacie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz do aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Istotne będą Państwa opinie i uwagi w odniesieniu do kluczowych kwestii dotyczących w szczególności: przyszłych celów, zasad, sposobu finansowania WPR, a także zakresu zmian w poszczególnych obszarach tej polityki, uwzględniając dotychczasowe doświadczania Polski i Wspólnoty oraz przyszłe uwarunkowania krajowe, unijne i globalne. Opinie te będą istotne dla dalszych prac nad stanowiskiem Polski.

Opinie (zawierające pełną informację o ich autorze, gdyż tylko takie komentarze możemy uwzględnić) prosimy przesyłać na adres: konsultacjeWPR2013@minrol.gov.pl .

 

 

Źródło: MRiRW