Utylizacja

 
Pomoc obejmuje koszty odbioru oraz unieszkodliwienia padłych zwierząt. Agencja pokrywa wszystkie koszty jeżeli  dotyczy to bydła, które ukończyło dwa lata oraz co najmniej rocznych owiec i kóz. Za sztuki młodsze oraz konie i świnie producent pokrywa ¼ kosztów. W zależności od wieku i wielkości zwierząt jest to 13 lub 43 złote.

Piotr Burzykowski, ARiMR: pomoc może być przyznawana producentom rolnym pod warunkiem ze spełniają kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa
w rozumieniu Komisji Europejskiej.

A to oznacza, że dotacje nie przysługują producentom, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich roczny  obrót przekracza 50 milionów euro. W przypadku rolników, którzy są płatnikami VAT – u dofinansowanie nie obejmuje kwoty tego podatku.

Piotr Burzykowski, ARiMR: wszelkie rozliczenie Agencji następuje z zakładem natomiast obowiązkiem rolnika jest  złożenie podczas odbioru padłej sztuki oświadczenia o swoim statusie.

Wzór takiego oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji.

 
Źródło: Agrobiznes