Ustawa o nasiennictwie

– z 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska (Dz. U. poz. 457);

– z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz. U. poz. 513);

– z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517);

– z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin (Dz. U. poz. 506);

– z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska (Dz. U. poz. 539).

Rozporządzenia wdrażają szczegółowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych i amatorskich roślin warzywnych oraz mieszankami dla ochrony środowiska, tj. dyrektywy Komisji 2009/145/WE z 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i rejonach zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian oraz dyrektywy Komisji 2010/60/WE z 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych do wykorzystania w celu ochrony środowiska naturalnego.

Tym samym proces pełnej transpozycji powyższych dyrektyw do krajowego prawodawstwa został zakończony.

tekst ustawy

 

Źródło: www.minrol.gov.pl; www.piorin.gov.pl