Uproszczenie WPR?

Od roku 2005 Komisja nie ustaje w realizacji planu działań na rzecz uproszczenia WPR, uchylając setki przestarzałych aktów prawnych, wprowadzając reformy, dzięki którym WPR staje się sprawniejsza i przejrzystsza oraz doskonaląc praktykę stanowienia prawa i systemy informatyczne. Przełomowe znaczenie miało niedawne porozumienie w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR, które pozwoliło na jej znaczne uproszczenie. Inne środki ujęte w programie Komisji to: możliwe usprawnienie reguł stosowania zasady współzależności, regularny rytm przeglądów prawodawstwa i propozycje zmian w zakresie unijnej polityki jakości w odniesieniu do norm handlowych oraz chronionych oznaczeń geograficznych.

„Nasze starania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i uprzystępnienia jej rolnikom były nadzwyczaj owocne” – mówi unijna komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel. „Upraszczanie polityki oznacza nie tylko ułatwianie życia urzędnikom, ale przede wszystkim daje rolnikom więcej czasu na pracę w gospodarstwach, czyli na to, w czym są najlepsi, nie obarczając ich godzinami zbędnych formalności. Dokonane zmiany pozwolą rolnikom na oszczędności wynikające ze zmniejszenia obciążeń szacowane łącznie na setki milionów euro. W obliczu kryzysu, to korzyść nie do przecenienia.”

Plan działania

Zainaugurowany w 2006 r. program stale ewoluuje, początkowo obejmował 20 projektów, dziś jest ich już 50, z czego 43 zostały już wdrożone. Zniesienie obowiązku ubiegania się o pozwolenie na wywóz wołowiny dokonywany bez refundacji wywozowej przełożyło się na zmniejszenie przeciętnych kosztów towarzyszących wywozowi o 16 euro na tonę. Zniesienie wymagania, by mieć ziemię do dyspozycji przez przynajmniej dziesięć miesięcy, aby ubiegać się o płatności bezpośrednie oznacza łączne oszczędności dla gospodarstw sięgające około 19 mln euro. W odniesieniu do przywozu liczbę przypadków, w których pozwolenie jest obowiązkowe zmniejszono z 500 do 65, a w wywozie pozostają jedynie 43 przypadki, w których utrzymano ten wymóg. Koszty obciążeń administracyjnych powinny spaść o ok. 7,4 mln euro. Komisja uchyliła normy handlowe dotyczące 26 kategorii owoców i warzyw, zwalniając zainteresowane podmioty z kosztów ich przestrzegania, a organy krajowe – z prowadzenia kontroli, nie wspominając o ograniczeniu niepotrzebnego marnotrawstwa płodów rolnych. Zmiany w regułach stosowania zasady współzależności mogłyby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla gospodarstw, przynosząc łączne oszczędności sięgające nawet 5,7 mln euro.

Działania w sferze polityki

Skutkiem oceny funkcjonowania reformy WPR powinno być ograniczenie kosztów obciążeń administracyjnych ponoszonych przez gospodarstwa o około 135 mln euro, dzięki zniesieniu niektórych szczegółowych programów pomocy. Szacuje się ponadto, że samo zniesienie odłogowania pozwoli gospodarstwom zaoszczędzić 146 mln euro. Uproszczeniu przysłużyły się również reformy w sektorze cukru, wina, owoców i warzyw oraz włączenie tych sektorów do systemu płatności jednolitej.

Uproszczenie techniczne

Uchylono niemal 300 przestarzałych aktów prawnych. Dzięki jednolitej wspólnej organizacji rynku 21 odrębnych wspólnych organizacji rynków skonsolidowano w jednym, zmniejszając liczbę artykułów obowiązujących przepisów w tej dziedzinie z około 920 do 230 poprzez uchylenie 78 aktów prawnych Rady. Liczba instrumentów prawodawstwa w dziedzinie pomocy państwa została zmniejszona o połowę – z sześciu pozostawiono tylko trzy akty prawne. Nowy system usprawniający obieg informacji między służbami Komisji a państwami członkowskimi drogą elektroniczną pod nazwą system informacji do celów zarządzania rynkiem rolnym oraz monitorowania go, ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) jest już na ukończeniu. Dzięki pełniejszemu wykorzystaniu narzędzi informatycznych państwa członkowskie mogą osiągnąć dalsze oszczędności dla gospodarstw w związku z obciążeniami administracyjnymi przekraczające poziom 400 mln euro.

Przewidywane działania to m.in. nowe szkolenia dla urzędników z uwzględnieniem dłuższego pobytu w gospodarstwie rolnym; ewentualna harmonizacja reguł współzależności; udoskonalenia w zakresie polityki jakości; cykliczne przeglądy obowiązującego prawodawstwa; szkolenia w dziedzinie pisania projektów prawnych w celu ich uprzystępnienia.

 

 

Źródło: komunikaty prasowe Komisji Europejskiej/ krir.p