Turystyka na wsi


Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej gości krajowych i zagranicznych jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną.

Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością.

Agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej – rozwija się w oparciu o pobyty u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne oraz zróżnicowane możliwości rekreacji w oparciu o zasoby gospodarstw chłopskich i specyficzne walory obszarów rolniczych. Poprzez unikalne połączenie rolnictwa z turystyką, agroturystyka skutecznie konkuruje z bogactwem ofert wypoczynku dostępnych na rynku turystycznym.

Turystyka wiejska jest działalnością przede wszystkim małych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Zgodnie z Ewidencją Obiektów Turystycznych prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2013 funkcjonowało w Polsce 9 775 turystycznych obiektów noclegowych, w których znajdowało się 679,4 tys. miejsc noclegowych (w 2012 r. – 9 483 obiektów z 675,4 tys. miejsc noclegowych). 


Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Idea zagrody edukacyjnej to przedsięwzięcia realizowane na terenach wiejskich przez samych mieszkańców wsi, którzy najpierw uczestniczą w cyklach warsztatów i szkoleń. W ich programach – obok tematyki ściśle związanej z doskonaleniem produkcji roślinnej i hodowli – wśród tematów znajdują się zagadnienia – kształtowania świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w dziedzinie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej – tak ważnych w kształtowaniu turystycznego wizerunku polskiej wsi.

Ochrona tzw. swojszczyzny, dziś realizowana jest nie tylko z pełni uzasadnionego zamiłowania do studiowania historii, ale także może wynikać, i coraz częściej wynika, z rachunku ekonomicznego. Na bogatym rynku ofert turystycznych o ich przewadze konkurencyjnej, decydują w wielu przypadkach już nie tylko ceny i jakość, ale wyjątkowość propozycji.

Dla zainteresowanych przygotowano poradniki w wersji elektronicznej www.zagrodaedukacyjna.pl


Hity Turystyki Wiejskiej

Hity Turystyki Wiejskiej to znacznie więcej niż katalog kwater o wysokim standardzie i jakości świadczonych usług, ukazujący ciekawą, niezwykle różnorodną ofertę turystyczną polskiej wsi. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego. Hity Turystyki Wiejskiej to uznane produkty turystyki wiejskiej, o bogatej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej, które czerpią z dziedzictwa regionów, prezentują osobliwość polskiej wsi, przy wykorzystaniu bogactwa kulinarnego i potencjału mieszkańców obszarów wiejskich.

     


Odpoczywaj na wsi, naturalnie!

Wiele kwater wiejskich ma dobrze przygotowaną ofertę noclegową, żywieniową oraz towarzyszącą,  jednak dotarcie z nią do potencjalnego turysty jest dość problematyczne. Turyści natomiast dokonując wyboru miejsca na spędzenie urlopu, sugerują się nie tylko dobrymi warunkami noclegowymi i żywieniowymi, lecz dodatkową ofertą jaką świadczą gospodarstwa agroturystyczne.

Turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce dysponuje bogatą ofertą – z  blisko 8 tys. gospodarstw agroturystycznych wybraliśmy dla Państwa gospodarstwa charakteryzujące się najwyższą jakością usług i wyspecjalizowaną ofertą agroturystyczną.  Zachęcamy do zapoznania się z folderami:

   


Katalog demonstracyjnych gospodarstw ekologicznych – pobierz


 „Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce” jest dokumentem operacyjnym, określającym koncepcję rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce.

Dokument oprócz wizji i misji, określa cele strategiczne, a także operacyjne działania na tyle precyzyjne i konkretne, aby mogły być wdrażane w latach 2014-2020 przez interesariuszy rynku turystyki wiejskiej. W tym kontekście Program obejmuje zarówno wskazanie głównych kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, jak i konkretne zadania realizacyjne. Dokument jest stanowiskiem interesariuszy rynku turystyki wiejskiej wyrażonym w procesie konsultacji społecznych, opracowanym przez zespół ekspertów turystyki wiejskiej.

Program jest skonstruowany wokół następujących obszarów problemowych:

Obszar I – Formalno-prawny – prowadzenie działalności na terenach wiejskich, przepisy prawne, podatkowe, kwestie sanitarne, BHP, definicje.

Obszar II – Produkt turystyczny (PT) na obszarach wiejskich – Produkty turystyczne na obszarach wiejskich. Zdefiniowanie zakresu badań niezbędnych do podejmowania decyzji o wyborze produktów flagowych (o największym potencjale rozwojowym). Analiza dotychczasowych produktów sektorowych w turystyce wiejskiej. Propozycje flagowych produktów polskiej turystyki wiejskiej. Wskazówki do produktowego podejścia w zarządzaniu turystyką wiejską.

Obszar III – Jakość usług w turystyce wiejskiej – jakość usług, standard obsługi turystów, profesjonalizm kadr, standard infrastruktury.

Obszar IV – Marketing – najczęściej stosowane narzędzia marketingowe i promocyjne oraz ocena ich efektywności w kontekście preferencji turystów w zakresie poszukiwania informacji oraz podejmowania decyzji, badania marketingowe.

Obszar V – Wsparcie instytucjonalne – system instytucjonalny bezpośrednio lub pośrednio powiązany z turystyką na obszarach wiejskich.

Dokument odnosi się kompleksowo do turystyki na obszarach wiejskich, jednak przy uwzględnieniu specyfiki turystyki wiejskiej, dla której wyznacznikiem jest nie tylko lokalizacja na obszarach wiejskich, ale szereg cech decydujących o jej odrębności i atrakcyjności. Należą do nich: tradycja rolnicza (gospodarstwo rolne, produkcja – produkty, itp.; krajobraz rolniczy (zabudowa wsi i zagród, pola uprawne, zwierzęta, itp.; tożsamość kulturowa regionu (architektura, kuchnia, zajęcia, atrakcje, itp.; rodzina, gościnność, wysoka jakość.

źródło: www.ksow.gov.pl