Szybkie wykorzystanie

Natomiast na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” najwięcej wniosków złożono na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Na działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, uruchomione po raz pierwszy, złożono w ciągu dwóch dni kilkaset wniosków.

Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza. Złożone 15 i 16 kwietnia wnioski wykorzystały w największym stopniu limity finansowe przyznane województwom: wielkopolskiemu – 81,17%, warmińsko-mazurskiemu – 75,04% oraz lubuskiemu i pomorskiemu – ponad 57%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach

t.1

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie spożywczym złożyli w ciągu dwóch dni przedsiębiorcy z województw mazowieckiego – 35, wielkopolskiego – 29 oraz małopolskiego – 23. Jeden beneficjent może otrzymać wsparcie w wysokości do 20 mln zł, a średnia kwota o jaką wystąpili do tej pory wnioskodawcy wynosi blisko 2,6 mln zł. O najwyższe kwoty dofinansowania występują przedsiębiorcy z województw: podlaskiego i zachodniopomorskiego – średnio o blisko 4,4 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek. Na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” przewidziano w 2009 roku ponad 637 mln zł. W złożonych w ciągu dwóch dni wnioskach beneficjenci w skali kraju ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 588 mln zł. Kwota ta wyczerpuje w 92,3% limit środków przewidziany na to działanie w tegorocznym naborze. Wnioski będą przyjmowane do dnia następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, że przyjęte wnioski w całym kraju wyczerpują w co najmniej 120% limit środków przyznanych na to działanie w 2009 roku.

Liczba złożonych wniosków, kwota o którą ubiegają się wnioskodawcy w poszczególnych województwach i stopień wykorzystania limitu finansowego w skali kraju

t.2

 

Źródło: ARiMR