System ISO 22000

ISO 22000

Jest to efektywne narzędzie koncentrujące się na zarządzaniu, komunikacji w łańcuchu dostaw, operacyjnych programach wstępnych i planie HACCP. Norma ISO 22000 harmonizuje różne standardy i wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw.

Jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

Norma ISO 22000 przedstawia wymagania będące swoistą kombinacją znanych, kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i elementów systemu bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Łączy w sobie m.in. wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności zawarte w Codex Alimentarius, Dobrych Praktykach, normach krajowych oraz międzynarodowych standardach sieciowych (IFS, BRC). Specyficzne wymagania w porównaniu z poprzednimi normami i standardami to komunikacja w łańcuchu dostaw, zarządzanie i monitorowanie operacyjnych programów wstępnych oraz walidacja i weryfikacja środków nadzoru zagrożeń.

Bardzo ważnym, a zarazem trudnym w realizacji elementem systemu jest komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać skuteczne sposoby komunikacji zewnętrznej z dostawcami i kontrahentami, klientami lub konsumentami, jednostkami uprawnionymi do kontroli, innymi organizacjami mającymi wpływ na skuteczność systemu. Równie ważna jest aktywna komunikacja wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi działami w organizacji.

Operacyjne programy wstępne to podstawowe warunki i działania, które są niezbędne, aby utrzymać higieniczne środowisko w łańcuchu żywnościowym odpowiednie dla prowadzenia produkcji i dostarczenia bezpiecznych produktów końcowych oraz bezpiecznej żywności do spożycia przez ludzi. Programy warunków wstępnych zależą od części łańcucha żywnościowego, w którym organizacja funkcjonuje oraz od typu organizacji, są to np.

GMP – Dobra Praktyka Wytwórcza,
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna.
Wdrażając system zgodny z normą ISO 22000 należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia związane z wyrobem i procesem oraz ustalić akceptowalne poziomy zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Wybrane środki nadzoru zagrożeń powinny być podzielone. Norma wymaga, aby oddzielić programy wstępne od systemu HACCP, a następnie ustalić zasady monitorowania i zarządzania operacyjnymi programami wstępnymi.

Norma wprowadza ocenę systemu zarządzania poprzez zaplanowaną walidację i okresową weryfikację. Pozwala to na aktualizację środków nadzoru zawartą w operacyjnych programach oraz w planie HACCP. W porównaniu z innymi standardami (Norma duńska DS 3027, BRC, IFS) norma ISO 22000 jest bardziej precyzyjna i wymaga przeprowadzenia okresowej analizy danych w celu doskonalenia systemu.

Wymagania opisane w normie ISO 22000 ułatwią danemu przedsiębiorstwu:

Zaplanować, zaprojektować, wdrożyć, prowadzić, utrzymywać i uaktualniać system zarządzania bezpieczeństwem produktów, pozwalający na zapewnienie, że spożyta żywność jest bezpieczna dla konsumenta
Określić i ocenić wymagania konsumenta oraz zademonstrować zgodności z tymi wymaganiami
Zademonstrować zgodność z prawem żywnościowym danej branży oraz pakietem higienicznym UE
Zademonstrować zgodność z postanowieniami polityki bezpieczeństwa żywności
Zademonstrować zgodność wobec innych zainteresowanych stron (dostawcy, kontrahenci itp.)
Poddanie się procesowi certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną