Stypendia dla żaków ze wsi

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Na wsparcie mogą liczyć ci uczniowie, którzy osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 105 punktów oraz są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Przyszli żacy muszą również pochodzić z terenów wiejskich lub z miast do 20 tys. mieszkańców oraz z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1120 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to dochód nie może być wyższy niż 1280 zł netto).

Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych.

Wysokość przyznawanego stypendium w roku akademickim 2013/14 wyniesie 5 tys. zł i będzie ono wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2013 r. do lipca 2014 r. Po pierwszym roku stypendyści pomostowi będą mogli uzyskać dalszą pomoc, ale tylko wówczas, gdy osiągną ponadprzeciętne wyniki w nauce.

O przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty, decyduje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Studenci będą mogli przeznaczyć pieniądze na wyżywienie, zakwaterowanie, zakup podręczników akademickich, odzieży i obuwia.

Stypendia mają zachęcać młodzież ze środowisk popegeerowskich do kontynuowania nauki w szkołach wyższych, ponieważ, jak wynika z danych Fundacji, tylko 1,8 proc. ludności wywodzącej się z tych środowisk ma wyższe wykształcenie, podczas gdy dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 9,4 proc. mieszkańców miast.

Program Stypendiów Pomostowych jest jedynym pozarządowym programem stypendialnym w Polsce o tak dużej skali. Zapoczątkowany został w 2002 roku, a jego celem jest zniwelowanie dysproporcji w dostępie do szkolnictwa wyższego między młodzieżą pochodzącą ze wsi, a tą z dużych miast. Celem inicjatywy jest również ułatwienie tej młodzieży podjęcie decyzji o kontynuacji kształcenia się na stacjonarnych studiach magisterskich jednolitych bądź dwustopniowych na polskich uczelniach państwowych. W dotychczasowych jedenastu edycjach przyznano ok. 14,8 tys. stypendiów, w tym prawie 11 tys. studentom I roku. Od 2002 do 2013 roku stypendia otrzymało najwięcej maturzystów z Warmii i Mazur – 1100, a także z województw: zachodniopomorskiego – 739, pomorskiego – 699 i podkarpackiego – 659.

Organizatorem i operatorem Programu jest łódzka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Agencja Nieruchomości Rolnych od początku aktywnie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. W pierwszych trzech latach sfinansowała ona stypendia dwóm tysiącom studentów, natomiast od 2005 roku zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Wnioski o stypendium należy wypełnić – podobnie jak w ubiegłym roku – on-line w terminie do 14 sierpnia do godziny 1600 na formularzach, które zostaną uaktywnione 1 lipca na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Autor: Maria Sikorska, TVP Bydgoszcz, „Agroregion”
Źródło: tvp.info