Sprzeciw Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Niczym nieuprawnione jest traktowanie rolników, jako potencjalnych oszustów, czy złodziei. Tak niestety sugeruje tytuł artykułu red. Mateusza Rzemka o Powszechnym Spisie Rolnym – GUS sprawdzi rolników.

Stanowczo protestuję przeciwko takiej zawoalowanej niechęci do rolników. Wiele osób kłują w oczy środki finansowe, jakie kierowane są na tereny wiejskie. Mało jednak kto przyjmuje do wiadomości, że z tych 72 mld złotych, które trafiły od dnia akcesji do rolników i przetwórców, ponad połowa została zainwestowana w modernizację gospodarstw i zakładów, dzięki czemu wiele osób spoza rolnictwa miało pracę. Tymczasem „Rzeczpospolita”, poprzez napisany dużą czcionką tytuł twierdzi, że GUS sprawdzi rolników, w domyśle, bo pewnie oszukują lub kradną.

Nie możemy zapominać, że członkostwo w UE nakłada też szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku wynika wprost z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. Urz. UE L 321, z 1.12.2008, str. 14) (Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1166/2008″. Dokument ten przewiduje, że badania struktury gospodarstw rolnych zostaną przeprowadzone w roku 2010 jako badanie pełne (spis rolny) oraz w roku 2013 i 2016 jako badanie reprezentacyjne.

Dodatkowo, państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia badania metod produkcji stosowanych w rolnictwie. Badanie to może zostać przeprowadzone jako badanie reprezentacyjne w roku spisu lub w roku następnym. Zakłada się, że okres referencyjny będzie zgodny z okresem przyjętym dla spisu 2010, a wyniki badania powinny zostać przekazane do Eurostatu najpóźniej do końca 2012 roku.

Główny Urząd Statystyczny nie jest organem kontrolnym, a wyspecjalizowaną instytucją do badań statystycznych, która będzie to zadanie realizowała.

Powszechny Spis Rolny w 2010 r. (PSR 2010) będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dzięki czemu otrzymamy m.in. rzetelną bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

Informacje uzyskane w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 w połączeniu z danymi zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r., odpowiedzą także na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Wyniki zostaną pokazane w podziale na: regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy.

Istotne jest to, że po raz pierwszy od przystąpienia Polski do UE będzie przeprowadzony spis rolny w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Przekazane dane dotyczące gospodarstw rolnych umożliwią dalece idącą porównywalność z gospodarstwami w innych państwach członkowskich, pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE, zaś Komisji Europejskiej na kreowanie Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.”

 

Źródło: MRiRW