Sprawny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”

W czwartek złożono ponad 2,3 tys. wniosków, a w piątek ponad 2,7 tys. Po blisko 400 wniosków przyjęły w piątek Oddziały Regionalne: mazowiecki i wielkopolski, a po około 200 kujawsko-pomorski, lubelski, podlaski, warmińsko-mazurski i zachodniopomorski. Nawet przy tak dużym zainteresowaniu otrzymaniem pomocy z tego działania nie tworzyły się w tym roku kolejki, ponieważ wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych uruchamiają dodatkowe okienka, aby jak najszybciej obsłużyć zgłaszających się rolników. Ponadto zainteresowani uzyskaniem pomocy na modernizację gospodarstwa nie muszą przyjeżdżać w tym roku do Oddziału Regionalnego. Rolnik lub upoważniona przez niego osoba może także złożyć wniosek za pośrednictwem biura powiatowego, do którego ma zwykle bliżej. Z tej możliwości skorzystało dotychczas około 40% rolników, którzy ubiegają się o pomoc, a ponadto co dwudziesty wniosek o wsparcie trafia do ARiMR za pośrednictwem poczty. Rolnicy chwalą Agencję za tak sprawne przeprowadzanie tegorocznego naboru oraz za zaangażowanie pracowników przyjmujących wnioski, którzy szanują czas ubiegających się o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Kwota ponad 2,5 mld zł, przewidziana w tym roku na „Modernizacje gospodarstw rolnych”, została podzielona na tzw. koperty wojewódzkie. Złożone do tej pory wnioski wykorzystują w największym stopniu limity środków przewidziane dla województw: zachodniopomorskiego – w ponad 192%, lubuskiego – w ponad 126%, warmińsko-mazurskiego – w ponad 91% i pomorskiego – w blisko 81%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym określono tryb i zasady przyznawania pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013, wnioski w trwającym naborze będą przyjmowane do 28 kwietnia.

Przewidziane w 2009 r. kwoty na pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstwa rolnych”, liczba złożonych wniosków oraz stopień wykorzystania limitu środków w poszczególnych województwach.

mmmooo

 

Wszystkie wnioski złożone i wysłane pocztą w dniach 21 – 28 kwietnia br. wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność, w jakiej przysługuje pomoc. Losowanie przeprowadzone zostanie za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR odrębnie dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Datę losowania poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Prezes Agencji, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia.

Nie później, niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o ustalonej drogą losowania kolejności przyznawania pomocy w danym Oddziale Regionalnym Agencji.

O pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli prowadzą działalność rolniczą i są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, występująca o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Ewentualnie może się ona legitymować tytułem kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej trzyletnim stażem pracy w rolnictwie.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. W ramach projektów dofinansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Może to być sprzęt do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, ochrony, zbioru roślin. Można także sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w tym także programów księgowych.

Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 pomoc w wysokości 300 tys. zł. W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji. Na przykład, jeżeli rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat, może otrzymać 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy dodatkowo realizuje inwestycję na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych dopłatami ONW, na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, poziom refundacji tych kosztów wzrasta do 60%.

ARiMR zwraca się do rolników o dokładne zapoznanie się z instrukcją i bardzo staranne wypełnianie wniosków oraz o dołączenie do nich wszystkich wymaganych załączników, zgodnie ze specyfikacją zawartą we wniosku i szczegółowym opisem zawartym w instrukcji. W formularzu wniosku o przyznanie pomocy wyraźnie oznaczone zostały rubryki, których niewypełnienie spowoduje odrzucenie wniosku. Są też wymienione załączniki, których brak będzie skutkował nieprzyznaniem pomocy.

 

Źródło: ARiMR