Spotkanie ze związkami plantatorów tytoniu

Tematem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze zmianami w systemie wsparcia dla tytoniu po 2009 r., wynikającymi z reformy Wspólnej Polityki Rolnej i jej przeglądu oraz problemów dotyczących warunków produkcji surowca tytoniowego.

Przedstawiciele związków zwrócili uwagę na niekorzystny ich zdaniem system płatności

w sektorze tytoniowym po 2009 r., zgodnie z którym od 2010 r. Polska nie będzie mogła stosować krajowych płatności uzupełniających dla producentów surowca tytoniowego w formie związanej z produkcją. Pozostaną jedynie płatności niezwiązane z produkcją, co zmniejszy o 50% płatności w tym sektorze. Zdaniem związkowców może to spowodować kryzys w tej branży. Przedstawiciele związków zaapelowali do ministra o poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby pomóc plantatorom uzyskać dodatkowe unijne środki finansowe np. z programów restrukturyzacyjnych dla określonych branż lub poprzez dopłaty rolnośrodowiskowe. Postulowali także o wprowadzenie korzystnych zmian w systemach podatkowych funkcjonujących w kraju, które w sposób korzystny wpływałyby na sytuację całego rolnictwa. Zwrócili się do ministra o powołanie grupy roboczej, która przygotowałaby nowelizację przepisów krajowych związanych z rynkiem tytoniu.

Minister ustosunkowując się do poruszonych przez związkowców problemów podkreślił, że w wyniku reformy rynku tytoniowego w 2003 roku nie przewiduje się wsparcia bezpośredniego

w odniesieniu do tytoniu po 2009 r. według zasad obowiązujących obecnie (częściowe powiązanie z produkcją). Wskazał możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwracając uwagę, iż organizacje związkowe powinny pomóc producentom w przygotowaniu wniosków umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z tego Programu. Poinformował przedstawicieli związków, że środki unijne z programów restrukturyzacyjnych będą dostępne dla Polski w 2013 r., gdy nastąpi zrównanie wysokości dopłat, jakie otrzymują polscy rolnicy z wysokością dopłat dla rolników UE-15. W opinii ministra plantatorzy surowca tytoniowego, którzy są dobrze zorganizowani, powinni poszukiwać środków finansowych również poprzez negocjowanie z zakładami przetwórczymi umów kontraktacyjnych, gwarantujących uzyskanie korzystnych cen za dostarczany surowiec. Szef resortu wyraził zgodę na powołanie wnioskowanej przez stronę związkową grupy roboczej, w której prowadzone byłyby prace nad zmianami legislacyjnymi.

 

Źródło: MRiRW