Spotkanie z Radą Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Omówił realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wskazując działania, które będą uruchomione w najbliższym czasie oraz zaprezentował proponowane zmiany w Programie i związane z tym przesunięcia środków finansowych. Wyjaśnił również przyczyny dotyczące opóźnień w zawieraniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umów z beneficjentami działań PROW 2007 – 2013. Poinformował o przyjętych przez Radę Ministrów projektach ustawy o funduszach promocji i ustawy o rolnictwie ekologicznym, która przewiduje wysokie kary za bezprawne stosowanie nazwy „produkt ekologiczny”. Poinformował także o pozyskanych dodatkowych środkach finansowych w wyniku przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, aktualnym stanie prawnym w zakresie biopaliw oraz omówił kwestię GMO podkreślając, że świat nauki powinien bardziej zaangażować się w badania związane z wpływem upraw roślin genetycznie modyfikowanych na środowisko naturalne. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na konieczność organizowania się rolników w grupy producenckie i potrzebę konsolidacji, co wpłynie na wzmocnienie pozycji rolników jako podmiotów rynkowych. Zaapelował do organizacji branżowych o aktywne wspieranie, podejmowanych przez ministerstwo na forum Komisji Europejskiej, inicjatyw w zakresie poprawy warunków funkcjonowania rynku rolnego.

Członkowie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych przedstawili problemy związane z funkcjonowaniem poszczególnych branż oraz zwrócili uwagę na trudności związane z rejestrowaniem grup producenckich. Poruszyli także kwestię współpracy z lekarzami weterynarii, stawek opłat za ich usługi oraz prywatyzacji rynków hurtowych. Zgłosili postulaty dokonania zmian w ustawie – Prawo łowieckie oraz konieczności wypracowania instrumentów monitorowania sytuacji na rynku rolnym. Poprosili ministra o kolejne spotkania z organizacjami branżowymi.

 

 

Źródło: MRiRW