Spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumuni w Warszawie

Ministrowie podkreślali, że w ramach WPR istnieje konieczność utrzymania obydwu filarów tej polityki : wsparcia bezpośredniego producentów rolnych w ramach dopłat bezpośrednich oraz instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich . Dopłaty bezpośrednie powinny być uproszczone. Ponadto ministrowe zdecydowanie przeciwstawiają się by poziom dopłat w poszczególnych krajach był oparty na parametrach z okresów historycznych. Minister Republiki Czeskiej (obecne Prezydencja) zapowiedział, że wspólna polityka rolna oraz system płatności bezpośrednich po 2013 r., będzie przedmiotem dyskusji na nieformalnej Radzie Ministrów w Brnie na początku czerwca br.

W czasie posiedzenia ministrowe wymienili doświadczenia na temat rozwoju energii odnawialnej, stosowanych instrumentów wspierających rozwój tej energii, roli biomasy w produkcji energii odnawialnej oraz rozwoju energii drugiej generacji.

Minister Marek Sawicki zaproponował oddzielne spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone sprawom energii odnawialnej. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem przez pozostałe państwa.

Kolejnym punktem obrad Grupy Wyszehradzkiej była wymiana poglądów na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany kryteriów delimitacji obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Ministrowie poparli propozycję Komisji Europejskiej że należy zmniejszyć listę kryteriów delimitacji z obecnych 100 do 8-10. Jednocześnie podkreślili konieczność uwzględnienia w kryteriach delimitacji kwasowości gleb – jako czynnika utrudniającego prowadzenie produkcji rolniczej. Przewodniczący obrad minister Marek Sawicki zaproponował by obecne na spotkaniu państwa przygotowały wspólny dokument dotyczący sposobu wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w terminie do końca czerwca.

 

Źródło: MRiRW