Sankcje karne z tytułu przemieszczania ziemniaków z Polski do Republiki Czeskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w związku z odnotowywanymi przypadkami dokonywania nielegalnego wywozu polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie, czeska organizacja ochrony roślin, wprowadziła regulacje, w których szczegółowo określono środki fitosanitarne obowiązujące w przypadku przywozu polskich ziemniaków do Republiki Czeskiej. Ww. wymagania zostały określone w „Rozporządzeniu Państwowego Urzędu Fitosanitarnego w sprawie doraźnych środków służących zapobieżeniu i rozprzestrzenianiu na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus za pośrednictwem bulw ziemniaka pochodzących z Polski”. Tłumaczenie ww. dokumentu na język polski dostępne jest tutaj (tłumaczenie nieoficjalne). Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 2 ww. dokumentu wskazano, że w przypadku stwierdzenia przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski, niezaopatrzonej w wydawane przez PIORiN zaświadczenie potwierdzające, że przesyłka jest wolna od ww. bakterii, Państwowy Urząd Fitosanitarny w Republice Czeskiej, może nałożyć na podmioty odpowiedzialne, karę pieniężną w wysokości do 1,5 mln CZK (tj. ok. 240 tys. PLN).   źródło: piorin.gov.pl