Rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków FPM na targi krajowe i zagraniczne

W przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą łączną wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na finansowanie danego rodzaju targów (tj. odpowiednio targów Polagra, targów Mleko Expo, targów Mleczna Rewia oraz targów zagranicznych), zgodnie z § 25 „Szczegółowych zasad gospodarowania FPM” dokonywana będzie stosowna proporcjonalna redukcja wnioskowanych kwot we wszystkich prawidłowo złożonych wnioskach dotyczących danego rodzaju targów.

Jednocześnie, ze względu na wyczerpanie limitu środków przewidzianych w planie finansowym, Agencja Rynku Rolnego ogłosi zakończenie naboru wniosków dla danego rodzaju targów.

Źródło: ARR