Rolnicy nie planują zwiększania powierzchni upraw

Dodano, że „z analizy odpowiedzi rolników deklarujących zamiar wprowadzenia zmian wynika, że przeważały zamierzenia pozytywne (zwiększenie powierzchni) nad przeciwnymi bez względu na kierunek produkcji rolniczej prowadzonej w gospodarstwie rolnym”.

W badaniu wskazano również, że 80 proc. gospodarstw chce utrzymać pogłowie na niezmienionym poziomie.

„Spośród gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą 13,3 proc. zamierzało zwiększyć pogłowie zwierząt gospodarskich, 80 proc. utrzymać pogłowie na dotychczasowym poziomie, 5,5 proc. zmniejszyć, a 1,2 proc. zrezygnować z chowu” – napisano.

„Saldo odpowiedzi dotyczących planowanych zmian w pogłowiu wyniosło 6,6 pkt. proc. dla ogółu gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Na rozwój produkcji były bardziej nastawione gospodarstwa ukierunkowane na chów zwierząt. Saldo odpowiedzi dla tych jednostek wyniosło 13,9 punktu procentowego” – dodano.

GUS podał, że – według opinii rolników – w pierwszym półroczu 2013 roku należy spodziewać się dalszego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych.

„Wprawdzie spośród badanych gospodarstw tylko 8 proc. zapowiadało poprawienie się ogólnej sytuacji wobec 21,2 proc. – deklarujących jej pogorszenie się, jednak przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi była mniejsza niż w przypadku oceny zmian sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego jaka miała miejsce w drugim półroczu 2012 roku (13,2 pkt. proc. wobec 20,7 pkt. proc.)” – wynika z badań.

Autorzy opracowania informują również, że struktura uzyskanych odpowiedzi, odnoszących się do przewidywanej opłacalności produkcji rolniczej, wskazuje na przewagę opinii negatywnych nad pozytywnymi o 17,8 pkt proc. wobec 19,3 pkt proc. prognozy z czerwca 2012 roku.

„Pogorszenie opłacalności w pierwszym półroczu 2013 roku prognozowały gospodarstwa indywidualne oraz gospodarstwa osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Niezależnie od powierzchni użytków rolnych, a także rodzaju prowadzonej produkcji roślinnej czy zwierzęcej, we wszystkich gospodarstwach zaobserwowano dalszą pesymistyczną ocenę przewidywanej opłacalności produkcji rolniczej” – napisano.

GUS poinformował też, że – według opinii rolników – w pierwszym półroczu 2013 roku, nastąpi dalszy spadek popytu na produkty rolne.

„Odsetek odpowiedzi dotyczących zmniejszenia się popytu przewyższał odpowiedzi deklarujące jego wzrost o 5,8 punktu procentowego” – podano.

Autor: atab, zbyt
Źródło: PAP; tvp.info