„Rolnictwo i obszary wiejskie – 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej”

Celem konferencji jest ukazanie przemian jakie dokonały się w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 5 lat od wstąpienia Polski do UE. Ponadto, konferencja będzie okazją do dyskusji na temat wyzwań stojących przed rolnictwem europejskim w kontekście trwającej debaty nad przyszłością wspólnotowych polityk, w tym Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Wnioski z konferencji będą stanowić istotny wkład w debatę publiczną na forum krajowym i wspólnotowym w tym zakresie. Jednocześnie konferencja inauguruje działalność krajowej sieci obszarów wiejskich w Polsce.

W konferencji weźmie udział ponad 300 uczestników reprezentujących 21 państw. Są to delegacje ministerstw rolnictwa dziewięciu państw, przedstawiciele ambasad, krajowych sieci obszarów wiejskich krajów UE oraz instytucji europejskich. Listę gości honorowych otwiera Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mariann Fischer-Boel, jak również przewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Neil Parish, Dyrektor Generalny Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej Jarosław Pietras. Ponadto, w konferencji uczestniczyć będą krajowi przedstawiciele organizacji rolniczych, organizacji branżowych, związków rolników, reprezentanci władz rządowych i samorządowych Rzeczpospolitej Polskiej, byli ministrowie rolnictwa, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu; przedstawiciele świata nauki, a także reprezentanci krajowej sieci obszarów wiejskich w Polsce.

W pierwszym dniu konferencji dyskusję podejmą przedstawiciele instytucji naukowych, którzy przybliżą efekty członkostwa w UE w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi oraz poruszą kwestie związane z nowymi wyzwaniami dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Obrady w drugim dniu będą miały bardziej polityczne ukierunkowanie. Głos w dyskusji zabiorą zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, Prezydencji Czeskiej, Parlamentu Europejskiego, jak również przedstawiciele administracji państwowej oraz polskiej sceny politycznej. W trakcie konferencji, tj. 29 kwietnia br., o godzinie 12.15 odbędzie się konferencja prasowa Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mariann Fischer-Boel oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Bezpośrednio po zakończeniu konferencji, odbędzie się spotkanie Ministrów Rolnictwa Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Grupa Wyszehradzka od 1991 r. jest nieformalną platformą współpracy Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Prace w ramach Grupy polegają na konsultowaniu i koordynacji działań oraz wspieraniu wzajemnych starań na arenie międzynarodowej. Na spotkania Ministrów Rolnictwa zapraszani są także ministrowie Bułgarii i Rumunii.


Źródło: MRiRW