Programy rolnośrodowiskowe

Biura powiatowe ARiMR przyjmują od 16 marca również wnioski kontynuacyjne od rolników, którzy przystąpili w 2008 r. do programu rolnośrodowiskowego oraz od tych, którzy wdrożyli taki program w latach 2004-2006 w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w 2008 r., złożyli do 10 kwietnia 3388 wniosków kontynuacyjnych i ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 22 mln zł. Ich wnioski dotyczą głównie pakietów ekstensywne trwałe użytki zielone (1955) i ochrona gleb i wód (1509). Dotychczas Agencja wypłaciła rolnikom realizującym program rolnośrodowiskowy finansowany z PROW 2007 – 2013 łącznie 161 mln zł.

Rolnicy kontynuujące programy rolnośrodowiskowe rozpoczęte w latach 2004-2006 złożyli w ciągu czterech tygodni (od 16 marca) 11579 wniosków o przyznanie pomocy przysługującej w 2009 r. Wnioski te opiewają na kwotę ponad 71,2 mln zł. W tej grupie najwięcej rolników realizuje pakiety; ochrona gleb i wód (8188 wniosków) i utrzymaniu łąk ekstensywnych (3200). Dotychczas rolnicy, którzy rozpoczęli program rolnośrodowiskowy w latach 2004 – 2006 otrzymali z ARiMR ze środków PROW 2007 – 2013 łącznie 1,32 mld zł.

Rolnik, który przystępujący do programu rolnośrodowiskowego, zobowiązuje się do realizowania wybranego pakietu w swoim gospodarstwie przez pięć lat i co roku może występować o przyznanie dofinansowania przewidzianego w tym pakiecie. Np. w pakiecie ochrona gleb i wód za uprawę międzyplonów ścierniskowych przez pięć lat można otrzymać po 400 zł/ha rocznie.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja. W tym roku 15 marca przypadł w niedzielę, dlatego ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w poniedziałek – 16 marca. Wnioski można składać też przez 25 dni kalendarzowych, po upływie podstawowego terminy, czyli do 9 czerwca, ale wtedy należna kwota płatności rolnośrodowiskowej zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Źródło: ARiMR