PROGRAM CERTYFIKACJI GLOBALG.A.P

Złożenie zgłoszenia
Klient zainteresowany certyfikacją przesyła do Jednostki Certyfikującej PNG zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P. Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej www.certyfikacja.co .W przypadku kontynuacji certyfikacji zgłoszenie przesyłane jest ponownie.
Zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P. Klient przekazuje do siedziby Jednostki Certyfikującej PNG. Zgłoszenia przystąpienia do systemu przyjmowane są cały rok.
Przegląd zgłoszenia
Przeglądu zgłoszenia dokonuje się w celu upewnienia się, czy:
informacja o Kliencie i wyrobie była wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany;
wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy JC a Klientem zostały wyjaśnione,
środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną były dostępne;
JC ma kompetencje, możliwości do świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji.
W przypadku oceny negatywnej Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów sporządza pismo informacyjne dla Klienta .
Po potwierdzeniu prawidłowości i kompletności informacji zawartych w zgłoszeniu przygotowana zostaje umowa.
Jeżeli weryfikacja przesłanej przez Klienta dokumentacji jest pozytywna rejestruje się zgłoszenie w bazie GLOBALG.A.P.
Gdy Klient po raz pierwszy wnioskuje o certyfikację GLOBALG.A.P., JC rejestruje Klienta w bazie GLOBALG.A.P nadając mu niepowtarzalny numer GLOBALG.A.P. (GGN).
W ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego wniosku Jednostka certyfikująca przekazuje wnioskodawcy zaświadczenie o nadaniu numeru GGN.
Zmiana jednostki certyfikującej.
W przypadku otrzymania zgłoszenia do certyfikacji od Klienta, który deklaruje zmianę Jednostki Certyfikującej na PNG Sp. z o.o. KDCW weryfikuje status Klienta w bazie GLOBALG.AP. Jeżeli na Klienta nie zostały nałożone sankcje i wygasła ważność certyfikatu zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P może zostać przyjęte.
Odejście Klienta do innej JC jest możliwa gdy nie są na niego nałożone sankcje i nie ma otwartych niezgodności. Klient chcący zmienić JC przed wygaśnięciem ważności certyfikatu może tego dokonać pod warunkiem przesłania do jednostki pisma z prośbą o skrócenie ważności certyfikatu.
Przygotowanie inspekcji i/lub auditu, Umowy i Planu Inspekcji
Inspekcję/ audit przeprowadza się zgodnie z Planem inspekcji/auditu
Żadna inspekcja/audit nie może mieć miejsca, dopóki JC nie dokona akceptacji rejestracji wnioskodawcy.
Ocena. Inspekcja roczna u producenta
Klient w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. musi przeprowadzić przed pierwszą certyfikacją samoocenę (Opcja 1 i Opcja 1 dla wielu lokalizacji bez SZJ) lub inspekcję wewnętrzną oraz audyt wewnętrzny QMS (Opcja 2). Samoocena i inspekcje oraz audyty wewnętrzne muszą być przeprowadzane przynajmniej 1 raz w roku przed inspekcją
Istnieje możliwość przeprowadzenie inspekcji/auditu dokumentacji przed inspekcją/auditem w jednostce produkcyjnej. W obydwu przypadkach audyt dokumentacji może odbyć się maksymalnie dwa tygodnie przed auditem w jednostce produkcyjnej.
W przypadku Opcji 2 i Opcji 1 dla wielu lokalizacji z SZJ wnioskodawca odpowiada za zapewnienie, że wszyscy producenci oraz wszystkie jednostki produkcyjne objęte zakresem certyfikacji spełniają wymagania certyfikacji przez cały czas. JC przeprowadza inspekcję w określonej próbce wszystkich producentów na podstawie zasad określonych w Przepisach Ogólnych część 1 pkt. 5 ppkt. 5.2.
Inspekcje/audity zewnętrzne dzielą się na zapowiedziane i niezapowiedziane. Inspekcje/audity niezapowiedziane powinny być przeprowadzone u 10% posiadaczy certyfikatów.
Inspektor/auditor przeprowadza zgodnie z planem inspekcji/auditu na miejscu u Klienta w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność zgłoszona do certyfikacji
Klient musi posiadać zapisy, począwszy od daty rejestracji w bazie GLOBALG.A.P. lub przez co najmniej 3 miesiące przed przeprowadzeniem pierwszej inspekcji w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
Jeżeli podczas inspekcji/auditu zewnętrznej zostały wykryte niespełnione wymagania zostają odnotowane w raporcie z inspekcji/auditu. Dokument uzupełniany jest przez inspektora/auditora na miejscu i podpisany przez Producenta jak i przez auditora/ inspektora. Producent ma obowiązek dostarczyć auditorowi/inspektorowi w terminie 28 dni od daty zakończenia audytu/ inspekcji dowody na zamknięcia niezgodności stwierdzonych podczas auditu /inspekcji. Działania korygujące muszą być tak przeprowadzone, aby zostało osiągnięte 100% spełnionych Wymagań Podstawowych i min. 95% Wymagań Drugorzędnych. Brak zamknięcia niezgodności w powyższych terminach spowoduje w przypadku pierwszej inspekcji: konieczność przeprowadzenia ponownej inspekcji/auditu oraz w przypadku kolejnych inspekcji/auditów: Zawieszenie.
Po zakończeniu inspekcji/auditu i wstępnej weryfikacji dokumentacji, JC PNG przesyła Klientowi drogą elektroniczną „Raport z inspekcji/auditu GLOBALG.A.P.”.
Inspektor może pobrać próby do badań w przypadku podejrzenia niestosowania się producenta do wymagań GLOBALG.A.P.
Producent lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z przeprowadzenia czynności inspekcjinych w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu.
Inspekcje nadzoru
Inspekcje nadzoru muszą mieć charakter ponownej inspekcji (zapowiedziana/ niezapowiedziana) i/lub pobrania prób produktów do badań i prowadzone są zgodnie planem inspekcji/ auditu
Przegląd. Zakończenie inspekcji i weryfikacja dokumentacji
Jednostka dokonuje oceny kompletności, poprawności oraz weryfikacji pod względem merytorycznym przekazanej dokumentacji z auditu/ inspekcji.
Podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu zgodności GLOBALG.A.P.
Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu certyfikacji Jednostka podejmuje w ciągu 28 dni od daty zakończenia audytu/ inspekcji lub od daty zaakceptowania dowodów działań korygujących podjętych w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.
Po pozytywnej decyzji o certyfikacji, Klientowi zostaje wydany certyfikat GLOBALG.A.P. na okres 12 miesięcy. Wydany certyfikat, na wniosek Klienta, może zostać przedłużony na kolejne 4 miesiące (pod warunkiem ponownej rejestracji w bazie GLOBALG.A.P i ważnej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji w okresie przedłużenia).
Jeżeli Jednostka nie przyznaje certyfikatu , to wystawia Raport dla Klienta z uzasadnieniem odmowy.
Wystawienie Certyfikatu GLOBALG.A.P. i przekazanie go Klientowi

źródło: www.certyfikacja.co