Produkcja integrowana

Integrowana produkcja uwzględnia także cele ekologiczne:
– ochronę otaczającego środowiska
– ochronę rolniczego krajobrazu
– dba o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno producentów jak i konsumentów
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, aby polscy producenci owoców, warzyw i płodów rolnych mogli stanowić konkurencję na rynkach międzynarodowych, zapewnić zbyt swoim produktom, powstał ogólnopolski system Integrowanej Produkcji (IP) oparty na standardach Unii Europejskiej, nadzorowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przepisy prawne:

 • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 178 poz. 1834 i Dz. U. Nr 203, poz. 1958)
 • Szczegółowe Metodyki Integrowanej Produkcji zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Art. 5.1. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin wskazuje, kto może przystąpić do systemu IP; „Producent prowadzący produkcję z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin, nawożeniu zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi, zwaną dalej „integrowaną produkcją”, może ubiegać się o poświadczenie jej stosowania po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru jej prowadzenia do wojewódzkiego inspektora.

Dla każdego gatunku rośliny w systemie IP jest opracowana szczegółowa metodyka uwzględniająca takie elementy produkcji jak:

 • Właściwa agrotechnika, nawożenie i zmianowanie,
 • Dobór odpowiedniej odmiany pod kątem odporności na agrofagi,
 • Wysokiej jakości materiał siewny (nasadzeniowy),
 • Umiejętność rozpoznawania przez producenta najgroźniejszych agrofagów, ocena wizualna stanu zdrowotności uprawy, pułapki feromonowe, pułapki mechaniczne,
 • Znajomość progów szkodliwości dla danych agrofagów i rejonów geograficznych -właściwe ich interpretowanie,
 • Dobór zarejestrowanych ś.o.r.,
 • Dobór dawki, właściwy termin zabiegu,
 • Znajomość łącznego stosowania ś. o. r.,
 • Stosowanie atestowanego sprzętu ochrony roślin,
 • Ocena liczebności wrogów naturalnych poszczególnych agrofagów,
 • Możliwość i umiejętność stosowania innych metod ochrony roślin,
 • Ochrona organizmów pożytecznych (np. pszczoły, biedronki),
 • Zapobieganie skażeniom środowiska naturalnego (wody, powietrza, gleby),
 • Kontrola jakości produktów na pozostałości s.b.a., na zawartość azotanów,
 • metali ciężkich,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,

 

Opracowane Metodyki IP są opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem www.piorin.gov.pl. – informacje – aktualności- metodyki integrowanej produkcji.

W myśl ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o ochronie roślin i przepisów wykonawczych w systemie Integrowanej Produkcji, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • koordynuje i zarządza całością systemu.
 • prowadzi ewidencję producentów IP w systemie informatycznym.
 • przeprowadza kontrolę prawidłowości prowadzenia upraw IP
 • wydaje certyfikaty potwierdzające, że produkt został wyprodukowany wg obowiązującej metodyki integrowanej produkcji

Zgłoszenia do systemu IP
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia przyjmowane są, co najmniej 30 dni przed założeniem uprawy lub przewidywanym terminem rozpoczęcia wegetacji roślin wieloletnich.
Producent, który zgłosi się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub jego Oddziału na terenie województwa pomorskiego i wyrazi zamiar dobrowolnego przystąpienia do systemu IP w danym roku, wypełnia Zgłoszenie i zostaje wpisany do ewidencji producentów IP wg ogólnokrajowego systemu informatycznego zgodnie z kodami NUTS. Producent otrzymuje niepowtarzalny „swój” numer producenta IP. Numer ten pozwala na pełną identyfikację producenta i jego kontrolę przez cały okres działalności i jest niezmienny Potwierdzeniem wpisu do ewidencji producentów IP jest wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaświadczenie o nadaniu numeru i wpisaniu pod tym numerem do ewidencji producentów IP.

Z chwilą złożenia „Zgłoszenia” (zgłoszenie należy składać ze względu na miejsce prowadzenia upraw), producent otrzymuje Notatnik Integrowanej Produkcji dla zgłoszonej uprawy
Podstawową zasadą systemu jest stosowanie się producenta do opracowanej metodyki i prowadzenie szczegółowej dokumentacji całego procesu produkcyjnego.

Producent ubiegający sie o przystąpienie do systemu IP zobowiązany jest odbyć 16 godzinne szkolenie. Poświadczeniem odbytego szkolenia jest zaświadczenie o odbytym szkoleniu IP dla danej uprawy.
Program takiego szkolenia jak i upoważnione przez Ministra jednostki szkolące producentów stosujących zasady integrowanej produkcji zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004r. W sprawie integrowanej produkcji (Dz.U. z 2004 r. 178 poz.1834 z póź. zmianami. )

Nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad integrowaną produkcją w systemie IP obejmuje;

 • Nadawanie numerów ewidencyjnych w IP
 • Prowadzenie ewidencji producentów
 • Przeprowadzenie kontroli
 • Wydawanie certyfikatu


W ramach sprawowania kontroli nad integrowaną produkcją przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 • Kontrola notatnika IP – notatnik podlega sprawdzeniu u wszystkich producentów stosujących IP.
 • Kontrola w gospodarstwie w trakcie wegetacji – ocenę dokonuje się w oparciu o wywiad oraz kontrolę w gospodarstwie, w tym kontrolujący dokonuje oceny plantacji; kontroli sprzętu do ochrony roślin, miejsca magazynowania środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektor w ramach kontroli jakości płodów rolnych może żądać od zainteresowanego producenta przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwe jednostki organizacyjne o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.
Badanie owoców na pozostałości, jak i badanie gleby, na zawartość składników pokarmowych czy metali ciężkich prowadzone są przez upoważnione jednostki.
Badania wykonują:
– w zakresie pozostałości środków ochrony roślin – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
– w zakresie metali ciężkich, azotanów i innych substancji szkodliwych – Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.
Po pozytywnej ocenie w wyniku kontroli dla danej uprawy IP w gospodarstwie, producent składa wniosek o wydanie certyfikatu IP do Wojewódzkiego Inspektora gdzie podaje odmianę i uzyskany plon, w kg.

Wydanie certyfikatu IP

Certyfikat wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia upraw, na wniosek producenta.

Certyfikat wydaje się, jeżeli producent roślin:

 • ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji;
 • prowadził produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • udokumentował prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją

 

Wojewódzki Inspektor zgodnie z Art. 5 ustawy o ochronie roślin, wydaje certyfikat na okres 12 miesięcy.
Certyfikat jest poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji.

Opłata skarbowa
Producenci ubiegający się o wydanie certyfikatu potwierdzającego prowadzenie danej uprawy w systemie IP dokonują opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) w wysokości;
§ 5,- zł za wniosek o wydanie certyfikatu IP.
§ 11,- zł za wydany certyfikat IP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa .

Ważna strona – metodyki
http://cms.piorin.gov.pl/index.php?pid=1477#metodyki