Premie ułatwiające start zawodowy ARiMR wypłaciła 2928 rolnikom za 2008 r.

Największe zainteresowanie taką pomocą było w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Złożone wnioski wykorzystały limity środków przewidziane na 2008 r. dla tych województw od około 64% w woj. lubelskim do ponad 77% w woj. kujawsko-pomorskim.

W związku z tym, że w żadnym z województw w trakcie roku nie został wyczerpany przewidziany limit środków, wnioski na to działanie były przyjmowane w 2008 r. do końca grudnia. Było to zgodne zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, regulującymi zasady naboru wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w 2008 r., gdzie określono, że termin składania wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, iż zapotrzebowanie na środki finansowe, wynikające ze złożonych przez rolników wniosków, osiągnęło co najmniej 120% limitu środków przewidzianego dla województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia. Na to działanie przewidziano w 2008 r. 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 ponad 1,5 mld zł.

W tym roku ARiMR przyjmuje od 25 marca wnioski o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy młodym rolnikom. Do 7 kwietnia Oddziały Regionalne przyjęły w skali kraju 276 takich wniosków, najwięcej – 58 w woj. mazowieckim. W 2009 r. na wsparcie dla „młodych rolników” przewidziane zostało 291,7 mln zł.

Zasady przyznawania pomocy finansowej na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obowiązujące w PROW 2007 -2013 zostały znacznie zaostrzone w porównaniu z tymi, które musieli spełnić „młodzi rolnicy” ubiegający się o premie w latach 2004 – 2006. Przede wszystkim, zmienione zostało kryterium wielkości gospodarstwa rolnego. Pomoc z PROW 2007 – 2013, ułatwiającą start zawodowy młodym rolnikom, Agencja może przyznać osobie, która planuje przejąć gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie, a jeżeli średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie jest mniejsza niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa. Ważne jest również to, że premia może być przyznana „młodym rolnikom”, którzy zamierzają po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej, wyjątek stanowią osoby prowadzące nie dłużej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, gospodarstwo rolne otrzymane w drodze spadku lub darowizny.

Zmianie uległ także termin przeznaczony na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez „młodych rolników”. Chodzi o to, że wsparcie finansowe mógł otrzymać rolnik, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie posiadał kwalifikacji zawodowych, ale zobowiązał się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania przez ARiMR decyzji o przyznaniu mu premii ułatwiającej star zawodowy. Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc dla młodych rolników z programu wdrażanego w latach 2004-2006, byli zobowiązani do uzupełnienia kwalifikacji rolniczych w ciągu pięciu lat od dnia przejęcia gospodarstwa.

Rolnik, który otrzyma premię w wysokości 50 tys. zł z PROW 2007-2013 zobowiązany jest do przeznaczenia co najmniej 70% tej kwoty na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu, jaki złożył wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Pokreślić należy, że gospodarstwo rolne może być poddane kontroli w celu sprawdzenia realizacji założeń biznesplanu w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.


Źródło: ARiMR