Pozytywnie zakończone audyty Komisji Europejskiej

I. W maju 2011 roku Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną w zakresie pomocy obszarowej realizowanej przez agencję płatniczą, w tym funkcjonowania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS/GIS. Wizyta obejmowała kontrolę wniosków pomocowych złożonych w latach 2009- 2010.

Ocenie podlegała prawidłowość wyznaczania maksymalnego obszaru kwalifikowalnego (PEG), aktualizacja Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz poprawność przeprowadzania kontroli na miejscu.

II. W październiku 2011 roku Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną dotyczącą prawidłowości realizacji wsparcia specjalnego: płatności do krów (wypłacanej rolnikom z województw Polski południowo-wschodniej) oraz płatności do owiec (wypłacanej rolnikom z województw południowych i województwa łódzkiego i świętokrzyskiego).

Kontrolerzy Komisji Europejskiej zwrócili szczególną uwagę na następujące aspekty wdrożenia tych płatności: przeprowadzanie kontroli na podstawie dokumentów uzupełniających, terminowość zgłoszeń do baz danych identyfikacji i rejestracji zwierząt, realizację płatności do prawidłowo zidentyfikowanych zwierząt, prawidłowe prowadzenie rejestrów stad.

III. W kwietniu 2013 roku Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną dotyczącą wdrożenia i kontroli w latach 2011-2013 zasady wzajemnej zgodności.

Głównym celem wizyty KE było uzyskanie informacji oraz ocena ustanowionego przez Polskę systemu sankcji w zakresie wzajemnej zgodności, jak również zadań wykonywanych przez wyznaczone organy przeprowadzające kontrole, ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdzane były również udoskonalenia wprowadzone przez Polskę po poprzednich wizytach kontrolnych KE.

Kontrolerzy KE oceniali m.in. sposób wdrożenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, sposób przeprowadzenia kontroli na miejscu w zakresie zasady wzajemnej zgodności, jak również sposób przygotowywania sprawozdań, oceniania niezgodności i nakładania sankcji w tym obszarze. KE sprawdziła również, w jaki sposób przeprowadzana jest analiza ryzyka oraz jak typowane są gospodarstwa do kontroli (wybór próby kontrolnej).

W wyniku przeprowadzonych postępowań sprawdzających oraz dzięki przedstawionym przez stronę polską wyjaśnieniom, a także podjętym działaniom naprawczym, w odniesieniu do powyższych postępowań audytowych Komisja Europejska poinformowała Polskę o niestosowaniu korekt finansowych. Tym samym w roku 2013 postępowania te zostały zamknięte.

źródło: www.minrol.gov.pl