Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w Unii Europejskiej

Spotkanie było poświęcone omówieniu i przyjęciu raportu na temat stanu aktualnego i uwarunkowań Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w Unii Europejskiej, opracowanego przez grupę przygotowawczą tzw. „szerpów” oraz przyjęciu zaproponowanych rekomendacji i tzw. „mapy drogowej” dla przyszłych działań. Uczestnicy spotkania wskazywali na szereg korzyści wynikających z zaistnienia raportu. Wskazywali również potrzebę większego podkreślenia w Raporcie zagadnień związanych z kształtowaniem się cen w łańcuchu żywnościowym ich wpływu na konkurencyjność poszczególnych uczestników sektora, jak również na sprawy związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości surowców, o odpowiedniej jakości i po słusznej cenie. W tym kontekście omawiane były zagadnienia związane z produktami jakościowymi oraz uwarunkowaniami związanymi z dopuszczeniem GMO do produkcji pasz i żywności. Dyskutowano również sprawę opracowania „kodeksu postępowania” dla sektora rolno-spożywczego.

Uczestnicy spotkania przyjęli przedstawiony Raport, wynikające z niego rekomendacje oraz „mapę drogową”. Jednocześnie zdecydowali, że Grupa Przygotowawcza podejmie prace nad dalszym doskonaleniem Raportu, przed jego ostatecznym przyjęciem przez Grupę Wysokiego Szczebla oraz przekazaniem, do końca czerwca 2009 r., do rozpatrzenia na kolejnych szczeblach politycznych UE. Zobowiązali również Grupę Przygotowawczą do uściślenia „mapy drogowej” w celu jej skutecznego i sprawnego wdrożenia.

Źródło: MRiRW