Ponad 73% rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”, podpisało umowy z ARiMR

Pracownicy Agencji skupili się na jak najszybszym podpisaniu umów z tymi rolnikami, którzy nie zmienili niczego w swoich planach finansowych czy też w zestawieniach rzeczowo-finansowych oraz z tymi, którzy stawili się niezwłocznie na wezwanie ARiMR w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień. Dotychczas 3821 rolników zdecydowało się na zmianę w zakresie planu finansowego czy też zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji. Taką możliwość wprowadził Minister Rolnictwa Marek Sawicki specjalnym rozporządzeniem z 30 września 2008 r. (zobacz informację), ale zmiany dokonane przez rolnika nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Każda taka zmiana może jednak wydłużyć czas rozpatrywania wniosku o maksymalnie cztery miesiące. Kontrole prowadzone przez Agencję wykazały, że większość wniosków z powodu pośpiechu przy ich składaniu zawierała liczne braki i błędy, które trzeba poprawić. By nie wydłużało się to zbytnio, Agencja zaapelowała do tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie.

Tylko w lutym Agencja podpisała łącznie w skali całego kraju ponad 4200 umów o przyznanie wparcia na modernizację gospodarstw rolnych, podczas gdy w styczniu podpisano w sumie ponad 2200 takich umów, a w grudniu 2008 r. – ponad 1600.

To zdecydowane przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszym okresem wynika z tego, że po zrealizowaniu większości dopłat bezpośrednich za 2008 rok, zgodnie z decyzją kierownictwa ARiMR, w oddziałach Agencji zwiększono liczbę pracowników, którzy weryfikują wnioski i podpisują umowy z rolnikami. Nie bez znaczenia dla zwiększenia liczby podpisywanych umów z rolnikami jest również fakt, że Prezes Agencji Dariusz Wojtasik zobowiązał dyrektorów

Oddziałów Regionalnych do wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy. Wszystkie te działania wprowadzone przez kierownictwo ARiMR mają na celu jak najszybsze podpisanie umów ze wszystkimi rolnikami, którzy złożyli wnioski o pomoc pod koniec 2007 roku i jak wynika z przytoczonych danych przynoszą efekty.

Od rolników, którzy zrealizowali w całości lub w części inwestycje założone w tzw. biznesplanie, wpłynęły już do ARiMR 4155 wniosków o dokonanie przelewów pieniędzy na ich konta bankowe. Złożone do tej pory wnioski o płatność opiewająna kwotę przekraczającą 438 mln zł, a 137 mln zł trafiło już na konta bankowe blisko 1,3 tys. rolników.

Osiągnięty wynik należy uznać za sukces ARiMR, zważywszy na okoliczności związane z przyjmowaniem wniosków w szczycie kampanii przed wyborami w 2007 r. i z tym, że Agencja miała wtedy tylko akredytację, która pozwalała jedynie przyjąć od rolników wnioski o pomoc. Była to tzw. częściowa akredytacja, bo Agencja miała gigantyczne braki m.in. w systemie informatycznym, który miał obsługiwać wnioski dotyczące modernizacji gospodarstw. Dopiero nowe kierownictwo ARiMR podjęło od początku 2008 r. szybkie prace naprawcze i na początku września Agencja uzyskała rozszerzenie akredytacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dopuszczała ona możliwości weryfikacji przyjętych wniosków, aż do momentu podpisania z rolnikiem umowy o przyznaniu pomocy finansowej. Dopiero wtedy ARiMR mogła, zgodnie z prawem, rozpocząć weryfikację rolniczych wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dalsze działania podejmowane przez Agencję sprawiły, że w połowie października 2008 r. Minister Finansów przyznał ARiMR pełną akredytację na to działanie, która pozwala wypłacać rolnikom pieniądze.

Warto też dodać, że w listopadzie 2007 r. rolnicy złożyli ponad 18 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw, występując w sumie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł). Oznaczało to, że wielu wnioskodawców odejdzie „z kwitkiem”, bo w ubiegłym roku na wypłaty przewidziano kwotę tylko 360,2 mln euro (1,36 mld zł). Jednak Minister Rolnictwa Marek Sawicki, aby nie zwiększać niezadowolenia rolników, którzy złożyli wnioski i musieli tak długo czekać na ich rozpatrzenie, zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór. Dzięki temu wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili.

Przed przyznaniem wsparcia kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, należnych rolnikowi pieniędzy.

W związku z tym, że bardzo wielu rolników jest jeszcze zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” ARiMR w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa zaplanowało 21 kwietnia br. ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na to „działanie”.

Przypominamy, że pomoc finansową z tego działania mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą – posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
Na działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono w całym okresie programowania PROW 2007-2013 ponad 1,779 mld euro.

Źródło: ARiMR