Polski sukces w negocjacjach WPR

Ministrowi, podczas wszystkich etapów unijnych negocjacji towarzyszyła Zofia Krzyżanowska, radca generalny w MRiRW, która przyznała, że był to bardzo trudny do wypracowania kompromis. Sukces ten był jednak możliwy dzięki podjęciu wczesnych, aktywnych działań negocjacyjnych oraz zawarciu dobrych sojuszy z silnymi partnerami w UE.

Polska uzyskała zgodę na stosowanie systemu płatności bezpośrednich SAPS do końca 2020 roku. Ponadto ustalono, że w ramach płatności bezpośrednich będzie można wypłacać część płatności (12% koperty krajowej) w powiązaniu z produkcją. Ten postulat miał wielu zdecydowanych przeciwników wśród państw członkowskich UE.

Kolejnym sukcesem negocjacyjnym ministra rolnictwa jest uzyskanie zgody na zwiększenie współfinansowania działań inwestycyjnych dla rolników i przedsiębiorców z regionu Mazowsza. – W obecnej perspektywie finansowej region Mazowsza utracił status „słabiej rozwiniętego” regionu, co dla rolników z Mazowsza oznaczałoby niższy poziom współfinansowania działań inwestycyjnych (40%). Byłaby to sytuacja niekorzystna dla rolników i dyskryminująca w porównaniu do pozostałych regionów Polski, których poziom współfinansowania wynosi 50%. Jednak również tutaj udało nam się osiągnąć kompromis i uzyskać zgodę na równe traktowanie rolników z wszystkich regionów naszego kraju – podkreślił Stanisław Kalemba.

Ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Przewidywany termin osiągnięcia porozumienia – to koniec czerwca br. Następnie Komisja Europejska przygotuje podstawy prawne odzwierciedlające kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, na podstawie których Polska przygotuje przepisy krajowe.

Szczegółowe kwestie przyjęte na Radzie Ministrów

Płatności bezpośrednie

  1. Ministrowie rolnictwa potwierdzili ustalenia ze Szczytu finansowego, że istnieje możliwość przesunięcia do 25% środków z II filaru na płatności bezpośrednie w Polsce i innych krajach, których poziom wsparcia jest poniżej średniej UE.
  2. Stosowanie systemu SAPS będzie możliwe do 2020 r. oraz możliwe będzie dofinansowanie płatności w ramach tego systemu z budżetu krajowego do 2020 r.
  3. Działania proekologiczne (tzw. greening) będą obowiązkowe dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Państwa członkowskie przeznaczą 30% koperty krajowej na wsparcie tych działań. Wyłączenie gruntów na cele ekologiczne zostało zmniejszone z 7% (proponowanych przez KE) do 5% powierzchni gruntów. Obowiązek ten dotyczy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. W zakresie dywersyfikacji upraw rolnych w gospodarstwach ministrowie zmienili zasady: gospodarstwa o powierzchni 10-30 ha powinny uprawiać co najmniej dwie uprawy, a ponad 30 ha – powinny prowadzić 3 uprawy.
  4. Państwa stosujące system SAPS mogą 12% koperty krajowej wypłacać na płatności połączone z produkcją .
  5. Ministrowie zaakceptowali pomoc dla młodych rolników oraz dla małych gospodarstw.

Wspólna organizacja rynków rolnych

Kwoty cukrowe zostały przedłużone do 2017 r., ministrowie odrzucili ponowną realokację kwot produkcji cukru.

Publiczna interwencja i prywatne przechowalnictwo zostało utrzymane do świeżego i chłodzonego mięsa wołowego dla zwierząt od 8 miesięcy.

Rozwój obszarów wiejskich

W zakresie ONW – państwa członkowskie uzyskały większą elastyczność w ustalaniu obszarów o utrudnieniach naturalnych. Wprowadzono np. możliwość kumulacji kryteriów biofizycznych.

Dla regionów które utraciły po 2013 r. status „słabiej rozwiniętych” będzie możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu dofinansowania inwestycji dla rolników.