Podsumowanie roku 2012 i plany Agencji Nieruchomości Rolnych na rok 2013.

Do 31 grudnia 2013 r. nabywanie państwowej ziemi od Agencji może odbywać się na warunkach preferencyjnych. Do tego czasu rolnicy, którzy nabędą państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego mogą korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2% rocznie, na okres do 15 lat, przy wpłacie przez nabywającego jedynie 10% ceny nieruchomości przed zawarciem umowy.


2. Realizacja ustawy z 16.09.2011 r. w zakresie wyłączeń 30% z umów dzierżawy

Na podstawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, uchwalonej przez Sejm 16 września 2011 r., Agencja zaproponowała dzierżawcom użytkującym grunty Zasobu o powierzchni ponad 428,5714 ha użytków rolnych wyłączenie 30% dzierżawionej powierzchni. Agencja wysłała 1085 zawiadomień proponując wyłączenie 136 tys. ha. Dzierżawcy wyrazili zgodę na wyłączenie 77 tys. ha, głównie na terenie woj. zachodniopomorskiego (17 tys. ha), wielkopolskiego (11 tys. ha), warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 9 tys. ha), pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (po 8 tys. ha), opolskiego i lubuskiego (po 6 tys. ha). Grunty te będą sukcesywnie wyłączane z umów dzierżawy i zostaną przeznaczone do sprzedaży, w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

3. Przetargi ograniczone
W 2012 roku jednostki ANR przeprowadziły 4 405 przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP. W porównaniu do trzech ostatnich lat jest to pięciokrotny wzrost liczby przetargów. Tak znaczne zwiększenie liczby przetargów jest wynikiem realizowanej polityki państwa w zakresie oferowania gruntów dla rolników powiększających gospodarstwa.

4. Ceny gruntów rolnych
Ceny gruntów rolnych systematycznie rosną. Średnia cena uzyskana w 2012 r. wyniosła 19 288 zł za 1 ha. Ceny określono na podstawie zawartych w tym okresie 12 911 umów sprzedaży i sprzedanych 130 586 ha.
W 2012 r. nastąpił wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów rolnych o 2 123 zł. (12,4%) w porównaniu do ubiegłego roku.

5. Wpływy Zasobu WRSP w 2012 r.
Wpływy ogółem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r., zgodnie z przewidywanym wykonaniem, wyniosły 2.579,2 mln zł. Były one o 5% wyższe od wpływów ogółem uzyskanych w roku 2011 r. (2.449,5 mln zł). Na dobry wynik uzyskany w 2012 r. złożyły się wyższe (o 6%), w porównaniu z rokiem 2011, wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu oraz wyższe (o 5%) wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

Wpłaty ANR do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny
Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej ustawowych zadań. W okresie od 2005 r. do końca 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa kwotę 9.097,3 mln zł.
Wpłaty ANR do budżetu państwa w 2012 r. wyniosły 1.717,6 mln zł i były o 8% (o 131,4 mln zł) wyższe od wielkości planowanych.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla zabużan.
W okresie od 2006 r. do końca 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwotę 2.935,6 mln zł.
W 2012 r. ANR zasiliła Fundusz Rekompensacyjny kwotą 197,5 mln zł. Kwota ta była o 9% (o 16,4 mln zł) wyższa od wielkości planowanej na 2012 r.

6. Plan na rok 2013
W 2013 r. ANR planuje sprzedać 125 tys. ha. Aby uzyskać taki wynik zostanie zaoferowanych do sprzedaży ponad 200 tys. ha gruntów.
Planuje się, że w 2013 r. wpływy ogółem Zasobu WRSP wyniosą 2.032,2 mln zł. Zgodnie z planem przekazy zewnętrzne Agencji w 2013 r. wyniosą łącznie 1.593,8 mln zł, z tego do budżetu państwa wpłacone zostanie 1.460,3 mln zł, natomiast do Funduszu Rekompensacyjnego 133,5 mln zł.

7. Aktualny stan Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
W Zasobie pozostaje prawie 1,8 mln ha, w tym 1,3 mln ha jest w dzierżawie, 319 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a 100 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Największe powierzchnie pozostające w Zasobie znajdują się na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Warto zaznaczyć, że ze względu na to, że wśród gruntów Zasobu znajdują się takie, które z różnych przyczyn nie mogą zostać rozdysponowane „dyspozycyjny Zasób netto” można szacować na ok. 1 mln ha.

Biuro Rzecznika Prasowego
źródło: www.anr.gov.pl