Płatności obszarowe – Agencja apeluje o poprawne wypełnianie wniosków

Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. Zdarza się również, że podpisu rolnika brakuje w składanym wniosku. Równie często przy zmianie powierzchni działek rolnych, niezmieniona pozostaje ogólna powierzchni działek ewidencyjnych. Trzeba też pamiętać, że każda odręczna adnotacja w składanych dokumentach, np. skreślenie, musi zostać opatrzona datą oraz podpisem wnioskodawcy. W złożonych przez rolników wnioskach pracownicy Agencji zauważyli również, że nie podawana jest nazwa rośliny dla działek rolnych zadeklarowanych do programu rolnośrodowiskowego. Rolnicy zapominają też wprowadzić korekty danych dotyczących działek rolnych, gdy nastąpiła zmiana uprawy w stosunku do roku ubiegłego. I tak, gdy np. w 2008 roku na danej działce rolnej uprawiana była roślina kwalifikująca się do jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, a w 2009 roku na tej samej działce rolnik zmierza zasiać, bądź już posiał, roślinę która kwalifikuje się tylko do jednolitej płatności obszarowej, musi wprowadzić w składanym wniosku stosowną korektę.

Agencja apeluje o poprawne wypełnianie wniosków. Dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełnienia wniosku, pozwoli rolnikom dobrze je przygotować. Ponadto Agencja zwraca uwagę, że rolnicy, którzy otrzymali wnioski spersonalizowane, przed złożeniem ich w biurach powiatowych ARiMR muszą zweryfikować dane w nich zawarte. W przypadku, gdy dane te są nieaktualne rolnik powinien wnieść stosowne poprawki.

Więcej informacji o płatnościach bezpośrednich

 

Źródło: ARiMR