Osiem zakładów podpisało z ARiMR umowy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich

 
Umowy z Agencją podpisało 8 zakładów:

      PP-H „Hetman” Sp. z o.o. we Florianowie,

      P.P.P. „Bacutil” Sp. J. w Puławach,

      „Promarol – Plus” Sp. z o.o. w Ciepielówku,

      P.W. „Amba” Sp. z o.o. w Radzanowie,

      „Saria Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie,

      „Struga” S.A. w Jezuickiej Strudze,

      ZP-H Barbara Rakowska w Krobi,

      „Utires” Sp. z o.o. z siedzibą w Leżachowie.

Pomoc Agencji jest realizowana na podstawie zbiorczych zestawień faktur składanych przez zakłady utylizacyjne. Agencja dofinansowuje do 100% ponoszony przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec,  kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100 % kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia  oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia. W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca  życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od  12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim,  podlaskim, pomorskim   zachodniopomorskim zapłaci 43,59 zł, a w pozostałych województwach 43,34 zł. Za utylizację  koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki przeliczeniowej trzody chlewnej, kwota ta wyniesie odpowiednio 13,08 zł oraz 12,84 zł.

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne i spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku  VAT.

Pomoc finansowa Agencji realizowana na podstawie umów zawartych na 2009 r. dotyczy również usług zrealizowanych od  1 stycznia do dnia podpisania umów pod warunkiem ich rozliczenia przez zakłady utylizacyjne zgodnie z warunkami  określonymi w umowach zawartych z Agencją lub odpowiednie skorygowanie. Konieczne może się okazać się również  uzupełnienie przez producenta rolnego informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z udzielonej pomocy  publicznej w szczególności dotyczących zaliczenia producenta rolnego do grupy mikro, małych lub średnich  przedsiębiorstw. Brak tych informacji uniemożliwia Zakładowi utylizacyjnemu wystąpienie o dofinansowanie usługi  przez Agencję.

Wzór oświadczenia producenta rolnego jest dostępny na stronach internetowych ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa po  01.05 2007 r.  Ceny za usługi utylizacyjne wg województw.

Źródło: ARiMR