II Okrągły stół – „Biokomponenty – produkt niechciany czy poszukiwany?”

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele resortów: finansów, skarbu państwa, gospodarki i środowiska, a także Urzędu Regulacji Energetyki oraz producentów paliw, biopaliw i biokomponentów. Podczas dyskusji przeanalizowana została sytuacja na rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Szef resortu rolnictwa rozmawiał z uczestnikami o działaniach, które do tej pory już podjęto oraz o tych, które należy podjąć w najbliższym czasie w celu aktywizacji sektora biopaliwowego oraz poprawy jego ogólnej sytuacji, którą oceniono jako złą mimo realizacji określonych na ten rok Narodowych Celów Wskaźnikowych.

Minister Marek Sawicki poinformował, że podejmując w resorcie analizę i ocenę realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego za 2008 r. ustalono, że około 60% biokomponentów pochodziło z importu i przywozu wewnątrzwspólnotowego. Dane dotyczące zużycia oraz produkcji krajowej i przywozu nie bilansują się, jest to sytuacja niepokojąca i wymagająca natychmiastowej reakcji. Rozbieżności w danych dają podstawy do oceny, iż z ulgi w podatku akcyzowym korzystają w największym stopniu biokomponenty importowane spoza Unii Europejskiej. Krajowa produkcja alkoholu etylowego oraz bioetanolu spadła do najniższego poziomu od co najmniej pięciu lat.

Ulga w podatku akcyzowym (podatek, który nie wpłynął do budżetu) nie przyniosła oczekiwanych korzyści gospodarczych i społecznych. Nie stworzono nowych miejsc pracy jak też nie zagospodarowano nadwyżek dostępnych surowców rolnych.

Przedstawiciele koncernów paliwowych LOTOS i ORLEN zapewniali, że ponad ¾ biokomponentów wykorzystywanych do produkcji biopaliw w 2009 r. pochodzi z od dostawców krajowych. Jednocześnie zwrócili uwagę, że w najbliższym czasie, w świetle kończących się prac nad unijną dyrektywą w sprawie promocji źródeł odnawialnych, która wchodzi w skład pakietu energetyczno – klimatycznego, podstawowym problemem do rozwiązania będzie kwestia emisyjności krajowych biopaliw w stosunku do paliw kopalnych.

Goście reprezentujący branżę producentów biokomponentów nie zgodzili się z oceną branży paliwowej, podnieśli także sprawę zbyt restrykcyjnych przepisów będących we właściwości Ministerstwa Finansów, a związanych z problematyką rozliczeń ubytków nadmiernych bioetanolu podczas transportu. Przedstawiciel resortu finansów zapewnił zebranych, że jest za liberalizacją kontroli, tak aby odbywała się między producentem i odbiorcą, a nie jak dotychczas angażowała w to wyznaczonych urzędników.

Na zakończenie minister poinformował zebranych, że zwrócił się do Premiera, aby na najbliższej Radzie Ministrów została szczegółowo omówiona sytuacja na rynku biokopmponentów i ich wpływu, na poprawę sytuacji gospodarczej kraju, jak również zwiększenia zatrudnienia, co jest szczególnie ważne w warunkach kryzysu gospodarczego. W opinii Ministra sytuacja jest już na tyle poważna, że niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków, które przyczynią się do poprawy wykorzystania krajowego potencjału.

 

Źródło: MRiRW