Nowe zasady finansowania usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich

Przypadki padnięcia bydła, owiec, kóz lub świń należy zgłosić do Biura Powiatowego ARiMR, a w przypadku padnięcia koni do właściwego związku hodowców. Z kolei zakłady świadczące usługi w tym zakresie zobowiązane są terminowo zgłaszać do biur powiatowych ARiMR utylizacje padłych sztuk zwierząt gospodarskich.

Pozostałe zasady udzielania pomocy na ten cel nie uległy większym zmianom. Pomoc Agencji jest realizowana na podstawie zbiorczych zestawień faktur składanych przez zakłady utylizacyjne. Agencja dofinansowuje do 100% ponoszony przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłych sztuk bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% koszt unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłych sztuk bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 sztuki padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia zapłaci do 53,31 zł., a za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110 kg., kwota ta wyniesie do 15,70 zł. Zobacz informację o adresach i cenach oferowanych przez poszczególne podmioty

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne i spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty tego podatku.

Pomoc dotyczącą finansowania usług utylizacyjnych Agencja realizuje na nowych zasadach od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. Jest to określone w umowach, które były ostatnio podpisane z zakładami utylizacyjnymi i zastąpiły umowy zawierane na początku roku.

Wraz z wejściem w życie nowych zasad udzielania pomocy zmianie uległ również „Wzór oświadczenia producenta rolnego” (pobierz plik). W związku z uzależnieniem udzielenia pomocy od wykonania obowiązków wynikających z przepisów o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt został również wprowadzony dodatkowy formularz dotyczący padłych koni objętych dofinansowaniem (pobierz plik).

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia br. Agencja zawarła umowy regulujące zasady udzielania pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych.

Zmienione ostatnio umowy na dofinansowanie kosztów zbiorki i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich w 2009 rok ARiMR zawarła z 10 podmiotów:

 

  • „Elkur” Sp. J. w Krasnosielcu
  • PP-H „Hetman” Sp. z o.o. we Florianowie,
  • P.P.P. „Bacutil” Sp. J. w Puławach,
  • „Promarol – Plus” Sp. z o.o. w Ciepielówku,
  • P.W. „Amba” Sp. z o.o. w Radzanowie,
  • P.W. „Utires” Sp. z o.o. w Leżachowie,
  • „Saria Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie,
  • „Struga” S.A. w Jezuickiej Strudze,
  • ZP-H Barbara Rakowska w Krobi,
  • ZR-P „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie.


Źródło: ARiMR