Nowe wymagania dotyczące znakowania mięsa mielonego wynikające z Rozporządzenia nr 1169/2011

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się część B załącznika VI w/w Rozporządzenia. Etykieta mięsa mielonego od dnia 1 stycznia br. powinna zawierać następujące wyrażenia: „zawartość procentowa tłuszczu poniżej ” oraz „stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej …”.
Dodatkowo we wspomnianym załączniku podano cztery kategorie mięsa mielonego ustalone na podstawie zawartości tłuszczu oraz stosunku kolagenu do białka mięsa, tj,:
–        chude mięso mielone,
–        mielona czysta wołowina,
–        mięso mielone zawierające wieprzowinę,
–        mięso mielone innego gatunku.
Pragniemy nadmienić, że konstruując etykietę mięsa mielonego na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1169/2011 należy uwzględnić również wymagania:
– Dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. U. L 109 z 6.5.2000, str. 29—42, z późn. zm.)
– Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 55—205, z późn. zm.).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18—63, z późn. zm.)
źródło: www.ijhars.gov.pl