Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 27 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 ). Ustawa o środkach ochrony roślin wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz stanowi wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Ww. ustawa wprowadza nowe zasady prowadzenia obrotu i stosowania środków ochrony roślin w tym prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Ustawa o środkach ochrony roślin zawiera również przepisy, które od 1 stycznia 2014 r. nałożą na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin. Tekst ustawy o środkach ochrony roślin dostępny jest tutaj>>
źródło: piorin.gov.pl