Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu gruntów rolnych

1. Czy moje dzieci, które mieszkają w mieście, odziedziczą po mnie nieruchomości rolne?
Tak.
Dzieci pochodzące z rodziny rolniczej, ale obecnie niezwiązane z rolnictwem, mieszkające w mieście, będą dziedziczyły nieruchomości rolne po rodzicach bez ograniczeń.
Prawo dziedziczenia mają także inne bliskie osoby:
małżonek, dzieci adoptowane, wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adopcyjni; dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci.
To samo dotyczy również przekazywania ziemi rolnej za życia np. poprzez umowę darowizny, dożywocia.
2. Czy moje dzieci, mieszkające w mieście, które odziedziczą po mnie grunty rolne, muszą je uprawiać osobiście?
Nie.
Osoby, które odziedziczą nieruchomości rolne po rodzicach nie mają obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy to również innych osób bliskich właściciela, które odziedziczyły nieruchomości rolne.
3. Czy mogę przekazać swojemu dziecku grunty rolne o powierzchni łącznej przekraczającej 300 ha?
Tak.
Przekazanie nieruchomości rolnych osobom bliskim może nastąpić niezależnie od powierzchni tych nieruchomości.
4. Jakie obowiązki ma rolnik, który kupił nieruchomość rolną?
Rolnik, który kupił gospodarstwo rolne jest zobowiązany do prowadzenia go przez okres 10 lat. W tym czasie bez zgody sądu nie może sprzedać, wydzierżawić lub oddać zakupionej nieruchomości rolnej.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy kupującym jest osoba bliska np. córka kupuje ziemię od ojca, brat od siostry itd. Przy takich transakcjach nie obowiązuje 10-letni obowiązek prowadzenia gospodarstwa i zakaz oddania, sprzedaży i dzierżawienia.
5. W jakich przypadkach Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie wydawać zgodę na kupno nieruchomości rolnej na rynku prywatnym przez osobę, która nie jest rolnikiem indywidualnym?
Gdy o zgodę wystąpi właściciel sprzedawanej nieruchomości rolnej, jeżeli:
a) wykaże, że nie było ofert kupna od żadnego z poniższych: rolnika indywidualnego, osoby bliskiej właścicielowi nieruchomości, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelnej osoby prawnej lub związku wyznaniowego.
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, tzn. daje gwarancję, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne w sposób prawidłowy.
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych (powyżej 300 ha).
Gdy o zgodę występuje nabywca, który zamierza dopiero utworzyć gospodarstwo rodzinne, pod warunkiem, że:
1) posiada kwalifikacje rolnicze albo uzupełnia je w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej – tzn. zagwarantuje, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne osobiście, w prawidłowy sposób.
3) zobowiąże się, że w ciągu 5 lat od dnia zakupu zamieszka na terenie gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
6. Co będzie w przypadku, gdy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych odmówi wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej na rynku prywatnym?
W takiej sytuacji sprzedający może wystąpić do Agencji z pisemnym żądaniem odkupienia od niego tej nieruchomości.
Ma na to miesiąc od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna. Agencja w takiej sytuacji będzie zobowiązana kupić tę nieruchomość za cenę rynkową. Wartość rynkową ustala Agencja, na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
7. Czy rolnik indywidualny będzie musiał podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników?
Nie.
Ustawa ta nie nakłada na rolników indywidualnych obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
8. W jakich przypadkach Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?
a) W sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości staje się:
osoba bliska dotychczasowego właściciela
jednostka samorządu terytorialnego,
Skarb Państwa,
b) nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych;
c) sprzedaż następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego,
d) w wyniku sprzedaży powiększone zostanie gospodarstwo rodzinne do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której mieszka nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.
9. Po jakiej cenie Agencja Nieruchomości Rolnych będzie nabywać grunty w ramach prawa pierwokupu?
Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu następuje po cenie, jaką strony ustaliły w umowie sprzedaży. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości będzie rażąco odbiegać od wartości rynkowej, to Agencja Nieruchomości Rolnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, będzie mogła wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd natomiast ustala cenę nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
10. Czy będę mógł sprzedać nieruchomość rolną innej osobie niż rolnik?
Tak.
Nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha mogą być sprzedawane swobodnie każdemu bez ograniczeń.
Tak, każdą ilość osobom bliskim, nie będącym rolnikami.
Tak, jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa a za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, innym podmiotom, jeżeli zbywca wykaże, że nie było możliwości przeniesienia własności nieruchomości na rzecz ww. podmiotów, jak również w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
Tak w przypadku gruntów rolnych z zabudowaniami (siedlisk) o powierzchni do 0,5 ha.
Tak, w przypadku nieruchomości, które w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.
11. Czy będę mógł nabyć nieruchomość Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli będę chciał powiększyć swoje gospodarstwo?
Pamiętajmy, że ustawa wstrzymuje na 5 lat sprzedaż nieruchomości z Zasobu. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie jednak dysponować państwową ziemią rolną umożliwiając rolnikom korzystne, trwałe dzierżawy. Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych i gruntów o powierzchni do 2 ha. Wyjątkiem są też grunty przeznaczone na inne cele niż rolne, np. budowa dróg, mostów, obiektów sportowych, budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości położone w specjalnych strefach ekonomicznych. Na sprzedaż innych nieruchomości niż wymienione, w wyjątkowych przypadkach, może wydać zgodę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12. Czy będzie możliwe nabycie nieruchomości Zasobu w przetargu ograniczonym przez młodych rolników, którzy nie posiadają kwalifikacji rolniczych oraz nie spełniają wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat?
Tak. W przetargach organizowanych dla:
rolników indywidualnych – będą mogły uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży, mają nie więcej niż 40 lat;
osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne – będą mogły uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, ze środków Unii Europejskiej, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.