Nabory wniosków w ARiMR. Unijne wsparcie czeka

Do 9 kwietnia, rolnicy złożyli w swoich oddziałach regionalnych 1244 wnioski, w których ubiegają się o przyznanie im 178,2 mln zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

W kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizuje jeszcze dwa inne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Od 15 do 26 kwietnia rolnicy będą mogli się ubiegać o dotację na dotyczącej „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. Na wsparcie mogą liczyć osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy, przedsiębiorcy mogą otrzymać z Agencji do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski będzie można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg kryteriów: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Z kolei tegoroczny nabór wniosków w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r., wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych.

Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z Agencji, wynosi od 25 do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

Autor: Maria Sikorska, TVP Bydgoszcz, „Agroregion”
Źródło: tvp.info