mikroprzedsiębiorstwa do 18 maja

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w OR ARiMR i wysłane w dniach od 5 do 18 maja br. pocztą (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność ich rozpatrywania. Losowanie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR w Warszawie, osobno dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Na pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczona została w tym naborze wniosków kwota 1,25 mld zł, którą podzielono na koperty wojewódzkie.

mikrop

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, jeśli w którymś z województw zebrane wnioski nie wyczerpią tzw. koperty regionalnej odbędzie się tam kolejny nabór wniosków.


Przewidziane w 2009 r. kwoty na pomoc finansową z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, liczby wniosków przyjętych do 15 maja przez poszczególne OR ARiMR oraz stopień wykorzystania limitu środków w poszczególnych województwach.

Limity środków przewidziane dla poszczególnych województw

mikroroz

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa jeśli w którymś z województw zebrane wnioski nie wyczerpią tzw. koperty regionalnej odbędzie się tam kolejny nabór wniosków.

O pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku istniejących przedsiębiorców, ważne jest aby podmioty te posiadały status mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wielkość obrotu (lub sumy bilansowej)  nie przekraczała równowartości 2 mln euro.

Pomoc może być przyznana na projekty uzasadnione ekonomicznie, obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej. Przygotowany biznes plan musi zakładać utworzenie przynajmniej jednego nowego miejsca pracy. Ważne jest również, aby w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach tegorocznego naborze, wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013″. Ponadto pomoc może być przyznana jeżeli miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej i wspólników spółki cywilnej) albo siedziba, oddział (w przypadku pozostałych podmiotów gospodarczych) oraz miejsce położenia nieruchomości, dla operacji związanych m. in. z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, znajduje się w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw, w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej,

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Natomiast jeżeli firmy podejmują lub świadczą usługi dla innych podmiotów niż wymienione wyżej, ich miejsce zamieszkania albo siedziba, oddział oraz miejsce realizacji inwestycji musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej,

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może być przyznana na podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności czy też sprzedaży hurtowej i detalicznej. Wsparcie można otrzymać również na działalność w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, a także na prowadzenie lub rozwijanie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Pomocą na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być objęte również inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy oraz rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi. Podmioty planujące rozpoczęcie świadczenia lub już świadczące usługi transportowe czy też komunalne są także uprawnione do ubiegania się o pomoc z tego działania.


Refundacji podlega część kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. Refundacji ze środków działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może podlegać także część kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej. Mikroprzedsiębiorcy mogą starać się także o dofinansowanie zakupu środków transportu, lecz należy mieć na uwadze, że refundacji nie podlegają koszty zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu łącznie z kierowcą mniej niż 8 osób. Należy również pamiętać, że pomoc udzielana w ramach tego działania posiada status pomocy de minimis. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD:
  • 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312),
  • 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami), 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312).

Pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przyznawana jest w formie refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest uzależniona od liczby nowych miejsc pracy powstałych w wyniku przeprowadzonej inwestycji i nie może przekroczyć:

  • 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji, tzw. biznes plan, przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy,
  • 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy,
  • 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, która jest wymieniona w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PROW 2007-2013, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

Należy pamiętać, że zwiększony stan zatrudnienia o powstałe nowe miejsca pracy musi zostać zachowany przez okres dwóch lat od momentu otrzymania z ARiMR ostatniej raty pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to bardzo ważny warunek, ponieważ niespełnienie go może spowodować windykację wypłaconych beneficjentowi środków finansowych z tego działania.

 


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 312/09/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (pobierz dokumenty) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których nie wypełnienie lub nie dołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w OR ARiMR, wydawane będzie potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień jego złożenia uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dziesiątego dnia roboczego liczonego od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, tj. 18 maja 2009 r. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej w drodze losowania przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego. W losowaniu biorą udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR w ww. terminie oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w ww. terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie. Losowanie przeprowadza się w Centrali Agencji, odrębnie dla każdego z 16 OR ARiMR. Prezes ARiMR, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przyznawania pomocy w danym OR ARiMR, ustalonej w wyniku losowania.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po przeprowadzeniu losowania, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosku do tego oddziału, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków o przyznanie pomocy do właściwego OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR