Marcowa waloryzacja emerytur i rent rolnych oraz rent strukturalnych

Od 1 marca 2009 r. kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujące do tych świadczeń, przyznane do dnia 28 lutego 2009 r., podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), wynoszącym 106,1%. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 6,1%.

W wyniku tegorocznej waloryzacji kwota najniższej emerytury pracowniczej od  1 marca 2009 r. wyniesie 675 zł 10 gr miesięcznie (brutto). Analogicznie do tej kwoty wzrasta również wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

W konsekwencji, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 12 ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2009 r. zostaną zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne oraz renty strukturalne – wypłacane na dzień 28.02.2009 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 675 zł 10 gr, przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się, mnożąc kwotę emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2009 r., tj. 675 zł 10 gr, przez 1,5.

Wysokość renty socjalnej wyniesie 567 zł 08 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć od 1 marca 2009 r. kwoty 1.350 zł 20 gr (przy czym, rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 67 zł 51 gr). Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 259 zł 65 gr), a także dodatku za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do kwoty 173 zł 10 gr.

Kwota dodatku kombatanckiego i  maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wzrasta do kwoty 173 zł 10 gr .

Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2009 r. podwyższeniu do kwoty 25 zł 97 gr.

Dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie od dnia 1 marca 2009 r. 325 zł 36 gr.

W związku ze zmianą najniższej emerytury, od 1 marca br. zasiłek macierzyński wzrasta do kwoty 2.700 zł 40 gr ; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.

Wzrasta także kwota zasiłku pogrzebowego, a jej maksymalna wysokość wynosić będzie  6.193 zł 10 gr (tj. 200% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV kwartał 2008 r., ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, wynoszącego 3.096 zł 55 gr).

W związku z podaną przez Prezesa GUS ww. kwotą przeciętnego wynagrodzenia, od 1 marca 2009 r. zmieniają się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów.

Źródło: krus.gov.pl