Losować czy skazywać rolników na koczowanie przed urzędami?

Pierwszym etapem jest wstępna weryfikacja wniosku, tzw. preselekcja.. Na tym etapie nie ma możliwości dokonywania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek uzupełnień, ani poprawek. Wniosek, w którym Agencja stwierdzi uchybienia lub podstawowe braki formalne, jest odrzucany.

Kolejne etapy weryfikacji obejmują:

  • ocenę kompletności i poprawności wniosku oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania i weryfikacji krzyżowej,
  • ocenę techniczną i ekonomiczną,
  • ewentualną wizytację w miejscu.

Na każdym z tych etapów istnieje możliwość dokonywania uzupełnień i poprawek. W przypadku  Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zostały pozytywnie rozpatrzone, Agencja wyznacza terminy zawarcia umowy w ramach dostępnego limitu finansowego

Wprowadzenie mechanizmu losowania jest konsekwencją zmiany w trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy, która umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie w tym zakresie z pośrednictwa poczty. Warto przy tym podkreślić, iż zmiana ta jest zgodna z oczekiwaniami potencjalnych Beneficjentów omawianych działań. Pozwoli ona bowiem uniknąć niedogodności związanych z tworzeniem się kolejek i długim, niekiedy wielodniowym – jak wskazują dotychczasowe doświadczenia – oczekiwaniem w oddziałach regionalnych ARiMR na możliwość złożenia wniosku.

W losowaniu będą uczestniczyć wszystkie wnioski:

  • złożone w terminie naboru bezpośrednio (osobiście albo przez osobę upoważnioną) w oddziale regionalnym Agencji, a w przypadku działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – także za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, albo
  • nadane w terminie naboru przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora publicznego, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie.

Losowanie przeprowadzane będzie w Centrali Agencji przy użyciu systemu teleinformatycznego, odrębnie dla każdego z 16 jej oddziałów regionalnych, nie wcześniej, niż w terminie 21 dni i nie później niż 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Datę losowania poda Prezes ARiMR do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji, nie później niż 3 dni przed jego planowanym terminem. Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o ustalonej drogą losowania kolejności przyznawania pomocy w danym oddziale regionalnym ARiMR nie później, niż następnego dnia, po przeprowadzonym losowaniu.

 

 

Źródło: ARiMR