Kwestia wpisu roślin do krajowego rejestru. Rząd za nowelizacją ustawy o nasiennictwie

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że termin na złożenie przez zainteresowane podmioty wniosku o wpis niektórych odmian roślin sadowniczych do krajowego rejestru minął 30 września 2012 roku. To powoduje, że nie będzie można wpisać danej odmiany, np. jabłoni renety złotej czy śliwki węgierki do rejestru, bez przeprowadzania badań OWT.
Badania OWT polegają na sprawdzeniu, czy dana odmiana jest odrębna – istotnie różni się od innych, wyrównana – mająca rośliny wystarczająco podobne cechy, oraz trwała – czy jej charakterystyczne właściwości nie zmieniają się w następnych pokoleniach.
Jak podkreślono w uzasadnieniu, dzięki zmianom zaproponowanym w noweli podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem materiałem szkółkarskim będą mogły bez zakłóceń kontynuować swoją działalność.

Autor: pl
Źródło: PAP; www.tvpparlament.pl