Kto może nabyć nieruchomości rolne na wolnym rynku?

Co do zasady nabywcami nieruchomości rolnych mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy w wyniku transakcji będą posiadali nie więcej niż 300 ha użytków rolnych.

Ziemię rolną na wolnym rynku może nabyć:

 • każdy, jeśli nieruchomość rolna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele inne niż rolne,
 • każdy, jeśli nieruchomość rolna ma mniej niż 0,3 ha,
 • każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne,
 • osoba bliska właścicielowi nieruchomości bez żadnych ograniczeń,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa,
 • Kościelna osoba prawna i związek wyznaniowy.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny jest możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgoda taka będzie wydawana, jeśli:

 • nie było chętnych na zakup wśród rolnikowi indywidualnych i innych uprawnionych,
 • wskazany nabywca gwarantuje prawidłowe prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Nabywca będzie chciał utworzyć gospodarstwo rodzinne i zamieszkać w gminie, w której kupi nieruchomość oraz dodatkowo wykaże, że:

 • posiada kwalifikacje rolnicze albo jest w trakcie ich uzupełniania, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE,
 • będzie osobiście i prawidłowo prowadził gospodarstwo rolne.

Dziedziczenie

Wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2016 roku ustawa gwarantuje prawo dziedziczenia nieruchomości rolnych wszystkim, z tym że w przypadku dziedziczenia testamentowego ANR przysługiwać będzie prawo nabycia takich nieruchomości, jeżeli spadkobiercami nie są osoby bliskie spadkodawcy czyli: żona, mąż, dzieci (w tym także adoptowane; wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adopcyjni; dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci albo rolnicy indywidualni.

Dziedziczenie przez osoby bliskie jest wyjęte spod wszelkich ograniczeń:

 • co do powierzchni dziedziczonych nieruchomości rolnych,
 • bez obowiązku posiadania kwalifikacji rolniczych ani też osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat,
 • zakazu zbywania, darowizny lub wydzierżawienia nieruchomości przez okres 10 lat.

Dzierżawa

W wyniku wprowadzenia nowej Ustawy, podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi staje się dzierżawa. To rozwiązanie jest korzystne dla rolników, bo jest to najtańszy sposób pozyskania gruntów rolnych. Będą to dzierżawy długotrwałe, zawierane nawet na okres powyżej 10 lat, co pozwoli na racjonalne planowanie produkcji.

Wydzierżawianie gruntów będzie odbywało się poprzez przetargi organizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Będą w nich mogli uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

W 2016 roku Agencja zamierza przeznaczyć do dzierżawy ponad 100 tys. ha gruntów rolnych, najwięcej na terenie województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Obecnie dzierżawionych jest ponad 1 mln ha, tj. ok. 73 proc. powierzchni będącej w zasobie.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi dała upoważnienie ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi do wyznaczania wysokości stawek czynszu. Takiego rozporządzenia na razie nie ma. Minister przygotowując rozporządzenie oprze się tu na opiniach, między innymi naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Według ekspertów, średni czynsz powinien kształtować się na poziomie 6 kwintali pszenicy za hektar, tj. ok. 400 zł rocznie.

Wpływy ANR z tytułu dzierżaw będą przeznaczone m.in. na odkup i pierwokup gruntów.

Zainteresowani dzierżawą rolnicy powinni skontaktować się z właściwym terytorialnie oddziałem ANR. Adresy i dane kontaktowe oddziałów dostępne są na stronie www.anr.gov.pl.

 

 

źródło: http://gospodarstwopolska.pl/