Kogo może zgłosić do ubezpieczenia beneficjent renty strukturalnej? Sprawdź czy kwalifikujesz się do objęcia takim ubezpieczeniem.

W przypadku, gdy członek rodziny beneficjenta renty strukturalnej, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, podejmie, chociaż przez kilka dni, jakiekolwiek zatrudnienie – także w ramach umowy zlecenia, lub rozpocznie działalność gospodarczą, lub uzyska status bezrobotnego czy nabędzie uprawnienia do emerytury lub renty, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymał na wniosek beneficjenta renty strukturalnej. Uzyskuje bowiem własne prawo do ubezpieczenia i traci tym samym prawo do ubezpieczenia jako członek rodziny. Utrata zaś tego źródła ubezpieczenia przez członka rodziny beneficjenta, powoduje konieczność ponownego zgłoszenia go do ubezpieczenia przez otrzymującego rentę strukturalną. Nie zgłoszenie tego faktu do Agencji spowoduje, że taki członek rodziny pozostanie nie ubezpieczony i nie będzie miał prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej. Aby uniknąć takiej sytuacji wystarczy by rolnicy otrzymujący rentę strukturalną, na bieżąco przekazywali do ARiMR zmiany w wykazie osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia. Termin w którym należy to zrobić wynosi 7 dni. Osoby należące do rodziny rolnika zgłoszone przez niego do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Aktualizacji danych członków rodziny w zakresie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonywać w biurze powiatowym prowadzącym sprawę rentową.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, członkiem rodziny beneficjenta, który może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jest:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej,  w wieku:
  • do ukończenia 18 lat,
  • jeżeli po ukończeniu 18 lat kształci się dalej – do ukończenia 26 lat,
  • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
 • małżonek/małżonka
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Wnuki mogą być zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeniu dobrowolnemu.

W celu zweryfikowania danych znajdujących się w bazie NFZ, ubezpieczeni oraz członkowie ich rodzin mogą zarejestrować się na portalu www.pue.zus.pl. Informacje o systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), można znaleźć na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl.

DKS

źródło: www.arimr.gov.pl