Już 15 maja br. ARiMR zacznie przyjmować wnioski o przyznanie premii młodym rolnikom

 

Prezes Andrzej Gross podkreślił, że Polska spośród krajów całej Unii Europejskiej ma najmłodszych rolników. Według badań młodzi gospodarze ( do 40 lat) stanowią w państwach Wspólnoty tylko 7%, tymczasem w Polsce ten odsetek sięga aż 13%.  Szef Agencji wyraził nadzieję, że dzięki tegorocznemu naborowi, liczba młodych rolników jeszcze się zwiększy.

Szczegóły dotyczące tegorocznego naboru wniosków przedstawił zastępca Prezesa ARiMR  Cezary Szeliga. Zwrócił uwagę na  zmiany wprowadzone w tegorocznym naborze, w stosunku do zasad obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł a  poprzednio było to 75 tys. zł. Z pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogą korzystać także osoby, które prowadziły samodzielnie gospodarstwo jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wcześniej okres ten wynosił 12 miesięcy, w tegorocznym naborze został wydłużony do 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych,  ale  muszą oni  udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników, uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR  wezwania do usunięcie braków formalnych,  teraz  będą mieli na to tylko 7 dni.  Dlatego ważne jest, aby starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek.  W czasie konferencji w ARiMR poinformowano też, że w tym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanego poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju.  O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez  wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.  Będą one poznawane  na podstawie  trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie można otrzymać 16 pkt. ( im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynające swoja samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów) ; wykształcenia młodego rolnika – maks. 5 pkt.  ( im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez starającego się o uzyskanie premii rolnika,  co najmniej 7 punktów.

Pozostałe zasady przyznawania tej pomocy nie zostały zmienione w stosunku do tych, które obowiązywały w poprzednich naborach wniosków. Tegoroczny nabór będzie już piątym zorganizowanym przez ARiMR w ramach realizacji PROW 2007 – 2013.  Poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008 – 2011. ARiMR przyznała w ich wyniku blisko 1,6 mld zł wsparcia. Premie ułatwiające start zawodowy trafiły do ponad 23 tys. młodych rolników.

Więcej informacji – otwórz

 Departament Komunikacji Społecznej

źródło: www.arimr.gov.pl