Jakość w centrum uwagi, czyli „POLSKA SMAKUJE” z certyfikatem

Rośnie popularność produktów oznaczonych znakiem systemu jakości żywności. Dla konsumentów coraz istotniejsze są walory smakowe i zdrowotne artykułów rolno-żywnościowych czy tradycyjny sposób ich produkcji. Nabywcy są świadomi, że nadzór nad procesem wytwarzania takich produktów gwarantuje spełnianie przez nie wysokich wymagań określonych standardami systemów jakości żywności.

Uczestnictwo w systemach jakości przynosi producentom wymierne korzyści: certyfikat pozwala uzyskać wiarygodność i potwierdzenie jakości wyrobów, a w efekcie skuteczniej je promować. Konsument szuka takich produktów, ponieważ wie, że kupując produkty certyfikowane, zyskuje gwarancję jakości: produkt jest poddawany kontrolom i spełnia ściśle określone standardy produkcji. To jest to, czego nowoczesny nabywca dziś szuka.

 

Systemy i certyfikaty europejskie

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – europejski znak przyznawany produktowi regionalnemu, który swoją wyjątkową jakość zawdzięcza miejscu wytwarzania. Jakość produktu, jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub wyłącznie związane z otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi. Wszystkie surowce użyte do jego wyrobu oraz cały proces technologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie, odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – europejski znak przyznawany produktowi regionalnemu wyjątkowej jakości, cieszącemu się uznaniem, o nazwie nawiązującej do miejsca wytwarzania i podkreślającej związek z tym miejscem. Na określonym obszarze może odbywać się jeden z trzech procesów: produkcja, przetwarzanie lub też przygotowywanie produktu.

 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – europejski znak przyznawany produktowi, który swój tradycyjny charakter zawdzięcza co najmniej 30-letniej historii wytwarzania. Także jego składniki lub metoda produkcji muszą być tradycyjne. Produkty tradycyjne często pochodzą z konkretnego kraju czy regionu, ale ich renoma sprawia, że produkowane są także w innych krajach.

 

  Dziedzictwo Kulinarne – znak Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego gwarantujący, że produkt pochodzi z danego regionu. Sieć zrzesza restauratorów, przetwórców i rolników z 45 regionów Europy, a jej celem jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych i tradycyjnych produktach.

 

 

  Rolnictwo ekologiczne – wspólnotowy system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich standardów dobrostanu zwierząt i metod produkcji. Wyroby są wytwarzane przy użyciu naturalnych substancji i procesów produkcji, a kontrola i certyfikacja są dla konsumenta podstawowym gwarantem, że środki spożywcze wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, np. pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

 

Systemy i certyfikaty krajowe

 

  Integrowana Produkcja – nowoczesny i rozwijający się krajowy system uprawy roślin, który polega na utrzymaniu zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i ich nawożeniu. Umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Dla upraw owoców i warzyw zostały opracowane szczegółowe metodyki integrowanej produkcji.

 

Lista produktów tradycyjnych – prowadzona przez MRiRW, stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami. Na listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy są wynikiem historycznie ugruntowanych metod produkcji, stanowiących element dziedzictwa kulturowego regionu, a stosowanych przez co najmniej 25 lat.

 

Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) – oznaczenie, przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma pomagać konsumentom w wyborze artykułów rolno-spożywczych spełniających najwyższe kryteria i jakość handlową. Celem zamieszczania znaku jakości PDŻ na opakowaniu jest informacja o wysokiej i stabilnej jakości produktu żywnościowego, doskonałych walorach smakowych i zdrowotnych oraz podnoszenie zaufania konsumenta do tego wyrobu.

 

„Produkt polski” – oznakowanie umożliwiające konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Producent podaje w oznakowaniu środków spożywczych informacje dotyczące krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu także w odniesieniu do użytych składników. W produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

 

„Jakość Tradycja” – krajowy system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców o identyfikowalnym pochodzeniu i niezawierających komponentów GMO. Obejmuje jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub sposobem wytwarzania (o 50-letniej historii), szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Dodatkowym wymogiem dla roślin i zwierząt jest tradycyjna rasa lub odmiana, której produkcja została zapoczątkowana przed 1956 r.

 

Pork Quality System (PQS) – system certyfikacji mięsa wieprzowego. Bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Jego celem jest wytwarzanie chudego, wykazującego małą zawartość tłuszczu mięsa wieprzowego przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. Obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli hodowlę i chów, oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem. Produkcja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Quality Assurance for Food Products (QAFP) – multiproduktowy system gwarantowanej jakości żywności. Obejmuje kulinarne mięso wieprzowe, kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej, wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. Gwarantuje ponadprzeciętną jakość produkowanego  mięsa i wędlin.

 

  Quality Meat Program (QMP) – system gwarantowania jakości mięsa wołowego. Wołowina QMP pozyskiwana jest ze specjalnie wyselekcjonowanych ras bydła mięsnego lub krzyżówek. Cechuje ją: naturalna kruchość, miękkość i soczystość, łatwość obróbki oraz wysoka powtarzalna jakość.

 

„Produkt górski” – oznakowanie informujące, że w przypadku tego produktu zarówno surowce, jak i pasza dla zwierząt gospodarskich pochodzą przede wszystkim z obszarów górskich, a przetwarzanie odbywa się również na tych obszarach.

 

Producencie, zanim złożysz wniosek, dokładnie zapoznaj się w wymogami przystąpienia do danego systemu jakości!

Przystępując do systemów jakości, można skorzystać z pomocy finansowej UE. Jednym z elementów wsparcia jest działanie 3. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którym administruje KOWR. Działanie to wdrażane jest poprzez dwa poddziałania:

  • 1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”,
  • 2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

 

Producenci! Zachęcamy do aplikowania do systemów jakości! Polska ma ogromne możliwości wytwarzania wysokojakościowych produktów ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, czyste środowisko naturalne i bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. Uczestnictwo w systemach jakości potwierdza jakość Państwa produktu, tworząc tym samym jego renomę.

 

 

źródło: www.strefainspiracjikowr.pl

powiązane z artykułem: certyfikacja.co