Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

Nabór wniosków zostanie zakończony w dniu 27 marca 2009 r. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Żelaznej 59 w Warszawie.
Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do wniosku o finansowanie lub dofinansowanie podmiot załącza oryginały:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

2. wypisu z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji Agencja zawrze umowy, w których zostaną określone szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych.

Aktualnie zawarte umowy w tym zakresie, na podstawie wniosków złożonych do 12 stycznia wygasają z dniem 31 marca br.

Źródło: ARiMR