Informacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę energetyczną

Przepisy ww. ustaw zostały ustanowione w związku z rozporządzeniem Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. U. L 180 z 15.07.2010 r., str. 7-14), a także rozporządzeniem Komisji (UE, EURATOM) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej (Dz. U. L 248 z 22.09.2010, str. 36-56).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 617/2010 przedsiębiorstwa powinny zgłaszać dane w zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej właściwym organom państw członkowskich, w terminie do dnia 1 czerwca każdego roku sprawozdawczego. Zgromadzone dane zostaną przekazane przez powyższe organy do Komisji Europejskiej.
Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:
  1. budowę nowej infrastruktury [4],
  2. przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,
  3. częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.
Ponadto, powyższe rozporządzenie Rady przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych,
w przypadku których:
  1. prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub
  2. podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną [5],
ewentualnie co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano:
  1. rozpoczęcie prac w zakresie budowy w ciągu pięciu lat, lub
  2. wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.
Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca 2013 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:
  • 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów,
  • 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
W związku z powyższym, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o obowiązku składania przez wytwórców biokomponentów, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a także inne podmioty, które w okresie najbliższych pięciu lat planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ww. zakresach, następujących dokumentów:
Wypełnione Informacje należy przesłać w terminie do dnia 1 czerwca 2013 r. na adres Centrali ARR: Biuro Cukru i Biopaliw, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji. Jednocześnie na mocy art. 6 rozporządzenia Rady nr 617/2010 państwa członkowskie UE, Komisja Europejska oraz wyznaczone przez nie podmioty są zobowiązane chronić poufność uzyskanych danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Angeliką Konon, tel. (0 22) 661-70-88; faks: (022) 661-72-77; e-mail: a.konon@arr.gov.pl.
[1] Art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).
[2] Art. 9p ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
[3] Art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.).
[4] Infrastruktura – oznacza wszelkie instalacje lub części instalacji związane z produkcją, przesyłem i składowaniem produktów energetycznych, w tym m.in. biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
[5] Ostateczna decyzja inwestycyjna oznacza decyzję podjętą na poziomie przedsiębiorstwa, aby ostatecznie przeznaczyć środki na etap inwestycyjny danego projektu, przy czym etap inwestycyjny oznacza etap, w którym ma miejsce budowa lub wycofywanie z eksploatacji i ponoszone są koszty kapitałowe. Etap inwestycyjny nie obejmuje etapu planowania, w którym przygotowuje się realizację projektu, który obejmuje, w stosownych przypadkach, ocenę wykonalności, badania przygotowawcze i techniczne oraz uzyskanie koncesji i zezwoleń, i w którym ponoszone są koszty kapitałowe.
Autor: Agencja Rynku Rolnego
źródło: www.arr.gov.pl