INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).
Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:
  1. lochy (kod CN 0103 92 11) – lochy o masie co najmniej 160 kg,
  2. świnie (kod CN 0103 92 19) – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.
Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt.
 
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom świń pomocy finansowej z tytułu strat gospodarczych wynikających z wprowadzenia na terenie Polski środków ochronnych na obszarze objętym ograniczeniami znajdują się w  „Warunkach udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”.
źródło: www.arr.gov.pl